Viru-Nigula valla üldplaneering

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus. Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu koostamisel on kohustuslik viia läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu ülesanded on sätestatud planeerimisseaduse §-s 75.

Üldplaneeringu koostamisse kaasatakse valdkonna eest vastutav minister, isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada või kes on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.


Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Viru-Nigula Vallavolikogu otsusega.


Pärast üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist koostas Viru-Nigula vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse, mis on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele ning üldplaneeringu lähteseisukohad.

Vastavalt planeerimisseadusele esitas Viru-Nigula vallavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis). Kõik vallavalitsusele laekunud ettepanekud koondati tabelisse.

Vallavalitsus korraldas eelpool märgitud alusdokumentide avaliku arutelu 13. märtsil Viru-Nigula rahvamajas (esitlus).

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise konsultanditeenust osutab hanke tulemusena Skepast & Puhkim OÜ.

Üldplaneeringu eskiis valmib sügisel 2019. 

Valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise protsess kestab koos uuringute ja analüüside läbiviimise, eelnõude koostamise ning arutelude korraldamise ja eelnõude avalikustamise perioodidega veel umbes kaks aastat. Täpsem ajagraafik on toodud üldplaneeringu lähteseisukohtade dokumendis. Seejärel kehtestab üldplaneeringu Vallavolikogu.