Viru-Nigula valla üldplaneering

Viru-Nigula valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30. jaanuarist 2023 kuni 01. märtsini 2023.

Viru-Nigula Vallavalitsus annab teada, et 29. detsember 2022 nr 72 otsustati vastu võtta Viru-Nigula valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering) ja suunata avalikule väljapanekule. 

Sama otsusega tunnistati nõuetele vastavaks üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (edaspidi KSH aruanne).

Üldplaneering hõlmab kogu Viru-Nigula valla haldusterritooriumi – 312,58  km² suuruse pindalaga üldplaneeringuala piir ühtib Viru-Nigula valla piiriga. 

Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-is 75 toodud ülesannete lahendamine. Üldplaneeringuga määratakse Viru-Nigula  valla ruumilise arengu suundumused ja põhimõtted. 

Viru-Nigula  valla  ruumilise  arengu  põhimõtete väljatöötamisel  on  arvestatud  nii  valla  ruumiliste vajaduste, Lääne-Viru  maakonna  ruumilise  arengu  suundumuste kui  ka  ametkondade  ja  isikute arvamuse ja kogukondlike väärtustega. Ruumilise arengu põhimõtted on üldplaneeringu lahenduse aluseks,  andes  suunised  edaspidiseks  maakasutuseks,  ehitamiseks  ja  ruumikujunduseks  valla territooriumil    ning    on    aluseks    maakasutuse    juhtotstarvete    määramisele    ja    hilisemale arendustegevuse suunamisele. 

KSH mõjuhindamise  tulemusena  selgus,  et  ÜP kohase maakasutuse rakendamine ei too kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.

Kooskõlastused:

 


Viru-Nigula Vallavolikogu võttis 31.03.2022 otsusega nr 39 vastu Viru-Nigula valla üldplaneeringu ja tunnistas vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 

 

Otsus

Seletuskiri

Ettekanne 

 

ÜP ja KSH Vallavolikogus vastuvõtmiseks 07.03.2022

 

Saadetud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks 05.11.2021 

 

 


Viru-Nigula valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 9. detsembrist 2020 kuni 11. jaanuarini 2021.

Avaliku väljapaneku kestel sai eelnõu materjalidega tutvuda valla kodulehel: https://viru-nigula.ee/uldplaneering-viru-nigulas ning tööajal Viru-Nigula vallavalitsuses (aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn) ja Viru-Nigula valla raamatukogus (aadressidel Koidu tn 75 Kunda linn, Kirikaia 2 Viru-Nigula alevik ja Keskpõik 2 Aseri alevik).

Avaliku väljapaneku kestel oli igal isikul õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke küsimusi, arvamusi ja ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linn 44107. Ettepanekute esitamise tähtaeg oli 12. jaanuar 2021.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid:

Avalike arutelude käigus suuliselt ja kirjalikult esitatud küsimustele vastati kohapeal. Kokkuvõtte ettepanekutest ja avalikest aruteludest avaldasime märtsikuu vallalehesEttepanekutele annavad oma seisukoha ka volikogu komisjonid ja Vallavolikogu aprillikuu jooksul. Volikogu seisukohad.

Ülevaade avaliku väljapaneku kestel laekunud ettepanekutest ja vallavalitsuse seisukohtadest on siin

Viru-Nigula valla ÜP koostamise ja planeeringu KSH algatas Viru-Nigula Vallavolikogu 27. juunil 2018. a otsusega nr 83. ÜP koostatakse kogu Viru-Nigula valla territooriumi kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga, pindala 312,58 km².

ÜP-ga täidetakse planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesanded. ÜP peamine eesmärk on kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ning maakasutus- ja ehitustingimuste määramine ulatuses, mis vastab valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. ÜP on investeeringut ja ehitust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise või projekteerimise tingimuste andmise alus. ÜP koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH, mille eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine. Samuti aidata kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud otsuse langetamisele.

Koostatav ÜP kohandab elanikkonna kahanemisest tingitud tihe- ja hajaasustusega piirkonnad kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks rõhuasetusega elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade loomisele. Eesmärk on soodustada ressursse säästvaid lahendusi, eelistades olemasoleva ehitatud keskkonna tihendamist või taaskasutusele võtmist ning olemasoleva taristu kasutamist uute, hoonestamata alade kasutuselevõtmise asemel.

Kui ruumiotsuste tegemisel ning tegevuste elluviimisel järgitakse üldplaneeringuga seatud kokkuleppeid ja KSH-s käsitletud meetmeid, ei too maakasutuse ja tingimuste rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. KSH tulemused kajastuvad ÜP lahenduses.

ÜP koostamist korraldab Viru-Nigula vallavalitsus. Planeeringu koostamisel konsulteerib valda ja viib läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist Skepast&Puhkim OÜ.

Täiendavat infot ÜP ja KSH aruande eelnõu kohta saab Viru-Nigula vallavalitsuse arendusjuhilt Eve Ojala-Bakradze`lt tel 5884 5035, e-post eve.ojala-bakradze@viru-nigula.ee

ÜP ja KSH aruande eelnõu materjalid on leitavad käesoleva veebilehekülje lõpust "Seotud failide" alt.

ÜLDPLANEERINGU KAARDIRAKENDUS

LÄÄNE-VIRUMAA LIIKUVUSUURING

 

Viru-Nigula vallavalitsus koostöös OÜ-ga Hendrikson&Ko koostas üldplaneeringu lähteseisukohad ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse, mis on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande koostamisele.

Vastavalt planeerimisseadusele esitas Viru-Nigula vallavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis). Kõik vallavalitsusele laekunud ettepanekud koondati tabelisse.

Vallavalitsus korraldas eelpool märgitud alusdokumentide avaliku arutelu 13. märtsil Viru-Nigula rahvamajas (esitlus).

Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu mõttenoppe 17.10-17.11.2019.
Üldplaneeringu koostamise esitlus töögruppides

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise konsultanditeenust osutab hanke tulemusena Skepast & Puhkim OÜ.
Valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise protsess kestab koos uuringute ja analüüside läbiviimise, eelnõude koostamise ning avalike väljapanekute perioodide ja arutelude korraldamisega veel umbes 1,5 aastat. Seejärel kehtestab üldplaneeringu Vallavolikogu.


Seotud failid: