Hanked 2019

Viru-Nigula valla koolides õpikeskkonna ja -vahendite soetamine hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks

 Riigihangete registris viitenumber 215418

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke, mille eesmärk on Viru-Nigula valla kahe kooli, Kunda ÜG-i ja Vasta Kooli õpitingimuste ja -vahendite kaasajastamine hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks.

Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris:

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 3. detsember 2019 kell 11:00.

 

Korduv! Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projektijuhi, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

 Riigihangete registris viitenumber 212556
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke, mille eesmärk on projektijuhtimine,
FIDIC Inseneri ja Omanikujärelevalve teenuse osutamine ehitustööde (FIDIC Punane raamat) töövõtulepingu täitmisel. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris:

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03. september 2019. a kell 11.00.

Kunda kooli trepi rekonstrueerimine

Kutsume Teid osalema Viru-Nigula vallavalitsuse korraldatavas hankes Kunda Ühisgümnaasiumi  trepi rekonstrueerija leidmiseks. Pakkumised palun saata vallavalitsus@viru-nigula.ee. Vajalikud dokumendid on leitavad manuste alt.
 
Pakkumuste tähtaeg: 22.07.2019 kell 10:00
 
E-kirja pealkirjaks „Kunda kooli trepi rekonstrueerimine 22.07.2019".
 

Omanikujärelevalve teenuse osutamiseks tee ehitustöödele Kunda linnas

Kutsume Teid osalema Viru-Nigula vallavalitsuse korraldatavas hankes omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks tee ehitustöödele Kunda linnas. Pakkumised palun saata vallavalitsus@viru-nigula.ee. Vajalikud dokumendid on leitavad manusest.

Pakkumuste tähtaeg: 04.07.2019 kell 10:00

E-kirja pealkirjaks „Omanikujärelevalve teenuse osutamiseks tee ehitustöödele Kunda linnas 4.07.2019".

Hanketeade
Käsunduslepingu projekt
LISA 1 Netokäive ja kutsealane pädevus
LISA 2 Pakkumuse maksumuse esildis
HAD tee-ehitus

 

Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projektijuhi, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

 Riigihangete registris viitenumber 209502
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke, mille eesmärk on projektijuhtimine,
FIDIC Inseneri ja Omanikujärelevalve teenuse osutamine ehitustööde (FIDIC Punane raamat) töövõtulepingu täitmisel. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris:
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22. juuli 2019. a kell 11.00.

Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu teostamine

 Riigihangete registris viitenumber 210276
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga leida uurimistöö ehk liikuvusuuringu teostaja, liikuvusuuringu peamiseks ülesandeks on sisendite andmine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 2. juuli 2019. a kell 11.00.

Kunda linnas Koidu ja Võidu tänavate rekonstrueerimine

 Riigihangete registris viitenumber 209955
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda linnas Koidu ja Võidu tänavad
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25. juuni 2019. a kell 14.00.
 

20-kohalise bussi kasutusrent

 Riigihangete registris viitenumbriga 209538
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga rentida 20-kohaline buss.
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30. mai 2019. a kell 09.00.

Aseri Kooli sisustuse ostmine

 Riigihangete registris viitenumber 209156
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga osta Aseri koolile vajalik inventar.
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.06.2019. a kell 11.00.

Jaama tänava osaline rekonstrueerimine 

Riigihangete registris viitenumber  208419
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda linnas Jaama tänav osaliselt
Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21. mai 2019. a kell 11.00.
 

Viru-Nigula valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise konsultanditeenus

Riigihangete registris viitenumber  208267

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga leida konsultatsiooniteenuse osutaja üldplaneeringu ja KSH aruande koostamiseks

Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07. mai 2019. a kell 11.00.

Rannu-Kõrtsialuse jalgratta- ja jalgtee ehitamine

Riigihangete registris viitenumber  208067
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga ehitada jalgratta- ja jalgtee Rannu-Kõrtsualuse lõigule
Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14. mai 2019. a kell 11.00.

 

Viru-Nigula vallavalitsus (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema hankes „Kunda ranna laudtee ehitus".

Töö teostamise asukoht: Kunda rand, Kunda linn, Viru-Nigula vald.
Tööde kirjeldus: vt. tehniline kirjeldus.
Enne pakkumuse esitamist palume objektiga tutvuda kohapeal ja täpsustada tööde teostamise mahud ning tingimused (vt. tehniline kirjeldus).
Tööde teostamise tähtaeg: 20. juuni 2019.a.
Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist Hankijale.
Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22. aprill 2019.a, kell 11.00.
Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks „Kunda ranna laudtee pakkumus 22.04.2019".

Kvaliftseerimistingimused:

1) Pakkujal peab olema registreering MTR'is tegevusala Ehitamine ja tegevusala liik üldehituslik ehitamine. Hankija kontrollib läbi Majandustegevuse registri.

2) Pakkuja 2017.a majandusaasta käive peab olema vähemalt 130 000 eurot. Hankija kontrollib Pakkuja käivet läbi Äriregistri. Juhul, kui Äriregistrist nähtub, et 2017.a majandusaasta aruanne on esitamata ei kvalifitseeri Hankija Pakkujat.

3) Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas pakkumuse esitamise päeva seisuga. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Hankija kontrollib kõikide pakkujate maksuvõla puudumist pakkumuse esitamise päeva seisuga läbi Maksu- ja Tolliameti registri.

Täiendav informatsioon: Heiko Källo, tel. 5374 1160, e-post: heiko.kallo@viru-nigula.ee

Lisad:
Laudtee plaan.pdf
Asendiplaan_Laudtee_16082018.pdf
Tehniline kirjeldus.pdf
Pakkumuse maksumuse tabel.xls

9-kohalise bussi kasutusrent

Riigihangete registris viitenumber 207922

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud väikehanke eesmärgiga võtta kasutusrendile 8+1 sõiduki perioodile 60 kuud.

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18. aprill 2019. a kell 14.00.

Kunda pump track projekteerimine ja ehitustööd

Riigihangete registris viitenumber 207737

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke eesmärgiga projekteerida ja ehitada Kunda Spordikeskuse staadionile uus ekstreemspordirajatis pump track.

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25. aprill 2019. a kell 11.00.

 

Kunda linna klubi drenaaži- ja sajuveekanalisatsiooni ehitustööd

Riigihangete registris viitenumber 206929

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke eesmärgiga rajada Kunda linna klubi hoonele drenaažitorustik ning sajuveetorustik.

 

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29. märts 2019. a kell 11.00.

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Viru-Nigula vallas

 

Riigihangete registris viitenumber 207413

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud kontsessioonihanke eesmärgiga leida Viru-Nigula valla jäätmeveo korraldamiseks teenuse osutaja.

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14. mai 2019. a kell 12.00.

Aseri koolihoone põhikooli osa sisustuse ostmine

Riigihangete registris viitenumber 205500

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga sisustada Aseri põhikooli osa renoveeritud ruumid.

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15. aprill 2019. a kell 11.00.

Aseri Kesktänav 12 hoone lammutamine

Riigihangete registris viitenumber 206946

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud väikehanke eesmärgiga lammutada Aseri Kesktänav 12 hoone.

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12. aprill 2019. a kell 11.00.

Kunda linna lasteaia Kelluke hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks

Riigihangete registris viitenumber 206749

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda lasteaia Kelluke hoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise vastavalt etteantud põhiprojektile.

 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23. aprill 2019. a kell 11.00.

Kunda linna tänavavalgustuse renoveerimine – ehitustööd

Riigihangete registris viitenumber 203965
 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. märts 2019. a kell 11.00.

Viru-Nigula valla sauna ümberehitustööd

Viru-Nigula vallavalitsus (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema hankes „Viru-Nigula valla sauna ümberehitustööd".

Hange korraldatakse Viru-Nigula Vallavalitsuse 03.05.2018.a vastu võetud määruse nr 12 § 4 lg 2 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 123 alusel.

Töö teostamise asukoht: Kirikaia 2, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald.
Tööde kirjeldus: vt. tehniline kirjeldus.
Enne pakkumuse esitamist palume objektiga tutvuda kohapeal ja täpsustada tööde teostamise mahud ning tingimused(vt. tehniline kirjeldus).

 • Tööde teostamise tähtaeg: 25. august 2019.a.

Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist Hankijale.

 • Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. märts 2019.a, kell 11.00.

Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks „Sauna ehitustööde pakkumus 18.03.2019".

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumuse esitamise päeva seisuga.

Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.
Hankija kontrollib kõikide pakkujate maksuvõla puudumist pakkumuse esitamise päeva seisuga läbi Maksu- ja Tolliameti registri.

Täiendav informatsioon: Raido Tetto, tel. 503 2591, e-post: raido.tetto@viru-nigula.ee.
Hankedokumendid:

 Koristustarvete ja -vahendite soetamine

NB! Hanke teates ja tehnilises kirjelduses on tehtud muudatused, mis on hanke tingimusi leevendavad ja paremini selgitavad. Ettepanekus on lisatud pakkumusele esitatavatele nõuetele üks lisa punkt (5.) ning tehnilist kirjeldust on parandatud ja lühendatud.

Viru-Nigula vallavalitsus (registrikood 75020500, aadress Kasemäe 19, Kunda 44107, Viru-Nigula vald) kutsub esitama pakkumust koristustarvete- ja vahendite soetamiseks ja vajalike kasutaja koolituste läbiviimiseks vastavalt käesolevale ettepanekule, tehnilisele kirjeldusele, pakkumuse maksumuse vormile ja hankelepingu vormile.

Hange on jagatud kolmeks osaks, pakkumused tuleb esitada iga hanke osa kohta eraldi ning hankeleping sõlmitakse iga hanke osa kohta eraldi.

Pakkumuses palun ära näidata pakkumuse maksumus eurodes ilma käibemaksuta. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 06.03.2019-31.12.2019.

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri.

Nõuded pakkujale ja pakkumusele:
1. Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja kelle suhtes kohalduvad riigihanke seaduse § 95 lõikes 1 toodud kõrvaldamise alused. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse (Lisa 1) kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
2. Pakkuja peab olema viimase kolme (3) aasta jooksul täitnud vähemalt 2 (kahe) müügilepingu, mille objektiks on hankeobjektiks olevate asjade müük. Nõudele vastavuse tõendamiseks esitab pakkuja nimetatud lepingute loetelu, tuues välja hankija, lepingu sisu ja lepingu maksumuse (Lisa 1 ).
3. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse vormi (Lisa 2) .
4. Pakkumus peab sisaldama ka pakkuja läbiviidavat kasutaja koolitust, mille eest eraldi tasu ei nõuta. Koolitaja peab esitama pädevust tõendavad dokumendid.
5. Pakkumuses tuleb välja tuua tarnetasu (käibemaksuta) ja võimalik soodustus, tarne tasu ei ole hindamiskriteerium. 

Hankemenetlusel rakendatakse pöördmenetlust.

Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuste hindamise juhendist (Lisa 4). Edukaks tunnistatakse enim punkte saanud pakkumus.

Viru-Nigula vallavalitsus jätab endale õiguse loobuda kõigist pakkumustest tulenevalt riigihanke seaduse §-st 116.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on kolmkümmend (30) kalendripäeva pakkumuse esitamise tähtpäevast.

Kirjalik digitaalselt allkirjastatud pakkumus koos lisadega esitada hiljemalt 27.02.2019  kell 11.00 e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks märkida „Koristustarvete ja –vahendite soetamine"
Lisainformatsioon hooldusjuhilt, Saveliin Kalur e-postilt saveliin.kalur@viru-nigula.ee või hankespetsialistilt Lili Lillepea e-postilt lili.lillepea@viru-nigula.ee. Hankemenetluse raames vastatakse ainult kirjalikele küsimustele.

Lisad:
1. Pakkuja kinnitused
2. Tehniline kirjeldus ja pakkumuse vorm
3. Lepingu projekt
4. Pakkumuste hindamise juhend

[ARHIIV] Kunda linna hooldekodu hoone rekonstrueerimine

Riigihangete registris viitenumber 203963
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda hooldekodu energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise vastavalt etteantud põhiprojektile.
 
 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. veebruar 2019. a kell 11.00.

[ARHIV] Kunda linna lasteaia Kelluke hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks

Riigihangete registris viitenumber 202707
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda lasteaia Kelluke hoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise vastavalt etteantud põhiprojektile.
 
 • Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07. veebruar 2019. a kell 11.00.