Koristustarvete ja -vahendite soetamine

Viru-Nigula vallavalitsus (registrikood 75020500, aadress Kasemäe 19, Kunda 44107, Viru-Nigula vald) kutsub esitama pakkumust koristustarvete- ja vahendite soetamiseks ja vajalike kasutaja koolituste läbiviimiseks vastavalt käesolevale ettepanekule, tehnilisele kirjeldusele, pakkumuse maksumuse vormile ja hankelepingu vormile.


Hange on jagatud kolmeks osaks, pakkumused tuleb esitada iga hanke osa kohta eraldi ning hankeleping sõlmitakse iga hanke osa kohta eraldi.

Pakkumuses palun ära näidata pakkumuse maksumus eurodes ilma käibemaksuta. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 04.03.2019-31.12.2019.

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri.

 

Nõuded pakkujale ja pakkumusele:

1.      Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja kelle suhtes kohalduvad riigihanke seaduse § 95 lõikes 1 toodud kõrvaldamise alused. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse (Lisa 1) kõrvaldamise aluste puudumise kohta.

2.      Pakkuja peab olema viimase kolme (3) aasta jooksul täitnud vähemalt 2 (kahe) müügilepingu, mille objektiks on hankeobjektiks olevate asjade müük. Nõudele vastavuse tõendamiseks esitab pakkuja nimetatud lepingute loetelu, tuues välja hankija, lepingu sisu ja lepingu maksumuse (Lisa 1 ).

3.      Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse vormi (Lisa 2) .

4.      Pakkumus peab sisaldama ka pakkuja läbiviidavat kasutaja koolitust, mille eest eraldi tasu ei nõuta. Koolitaja peab esitama pädevust tõendavad dokumendid.

Hankemenetlusel rakendatakse pöördmenetlust.

Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuste hindamise juhendist (Lisa 4). Edukaks tunnistatakse enim punkte saanud pakkumus.

Viru-Nigula vallavalitsus jätab endale õiguse loobuda kõigist pakkumustest tulenevalt riigihanke seaduse §-st 116.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on kolmkümmend (30) kalendripäeva pakkumuse esitamise tähtpäevast.Kirjalik digitaalselt allkirjastatud pakkumus koos lisadega esitada hiljemalt 22.02.2019  kell 11.00 e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks märkida „Koristustarvete ja –vahendite soetamine"

Lisainformatsioon hooldusjuhilt, Saveliin Kalur e-postilt saveliin.kalur@viru-nigula.ee või hankespetsialistilt Lili Lillepea e-postilt lili.lillepea@viru-nigula.ee. Hankemenetluse raames vastatakse ainult kirjalikele küsimustele.


Lisad:
1.      Pakkuja kinnitused
2.      Tehniline kirjeldus ja pakkumuse vorm
3.      Lepingu projekt
4.      Pakkumuste hindamise juhend

Kunda linna hooldekodu hoone rekonstrueerimine

riigihangete e-registris viitenumber 203963
 
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda hooldekodu energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise vastavalt etteantud põhiprojektile.
 
Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete e-registris: riigihanked.riik.ee
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. veebruar 2019. a kell 11.00.

Kunda linna lasteaia Kelluke hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks

riigihangete e-registris viitenumber 202707
 
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga rekonstrueerida Kunda lasteaia Kelluke hoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise vastavalt etteantud põhiprojektile.
 
Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete e-registris: riigihanked.riik.ee
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07. veebruar 2019. a kell 11.00.