Isikuandmete töötlemine

Viru-Nigula vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus), kelle tegevus on avalik, kogub töö käigus isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.
Vallavalitsus töötleb isikute andmeid õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume avaliku teabe seaduse ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust. 
 
Püüame oma töö korraldada nii, et see võimalikult vähe riivaks Teie eraelu. 
 

Teiega seotud teave võib meile eelkõige sattuda, kui: 

 
Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse ja Viru-Nigula Vallavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 91 „Kantseleiteenuste hinnakirja kinnitamine" alusel tasu. 
 
Osa Teiega seotud teabest on digitaalkujul. Meie võrgulehel avaldatud dokumendiregistris ning menetlusteabes ei ole eraisikute nimed nähtavad. 
Meie käes olevale infole kohaldub avaliku teabe seadus. Nimetatud seaduse kohaselt võib võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega. 
 
Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse.
 
Privaatsuspoliitika: andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab kantselei spetsialist Tiina Tamberg, e-post: andmekaitse@viru-nigula.eetelefon: 325 5993.