Viru-Nigula Hariduse Selts

 

Asukoht: Kirikaia 2 Viru-Nigula alevik,
                 44001 Viru-Nigula vald,
                 Lääne-Virumaa,

Tel 5098265

Asutatud 30. juunil 2003.
Liikmeid 26

Arengukava
Tegevuskava

 

Juhatus ja liikmed

Põhikiri

Juhatus:

Pille Kajar (juhatuse esimees)
Hiie Kivilo
Tiina Lauri
Kaja Sander
Ülle Viller

 

Liikmed:

Liikmete nimekiri

 

Eetilised põhimõtted

Viru-Nigula Hariduse Selts järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Eesmärk:
on läbi omaalgatuse ja vabatahtliku tegevuse kaasata elanikke kohalikku elukeskkonda, tervist, haridust ja kultuuri väärtustama ning arendama.

Tegevusalad:
• Noorte tegevuse suunamine ja omaalgatusele kaasa aitamine (vabaaja tegevuse sisustamine projektiviisiliste tegevustega);
• Kultuuriürituste korraldamine (ajalooliste tähtpäevade tähistamine, temaatilised vestlused);
• Kohaliku kultuuriajaloo jäädvustamine erinevate vahenditega (trükis, CD, näitus jm);
• Turismiobjektide atraktiivsuse ja nähtavuse parandamine (objektide tähistamine ja korrastamine);

Tähtsamad saavutused:

· Ruumide rekonstrueerimine ja sisustuse hankimine (rekonstrueerinud ruumid vanas apteegis, restaureeritud kohaliku koduloomuuseumi fassaad soetatud esitlustehnika, konverentsi- ja välimööbel ning noortetoa sisustus rahvamajas).

· Kohaliku kultuuriajaloo jäädvustamine erinevate vahenditega (välja on antud mustrivihik „Viru-Nigula rahvariided"  ning kodulooraamat „Sild koduni", valmistatud CD Viru-Nigula kihelkonna ajaloost, koostatud elektrooniline andmebaas valla arheoloogiaobjektide kohta, kaardistatud muinaspõllud Kutsalas, koostatud orienteerumis- ja huvikaart Padaoru maastikukaitseala pärandkultuuriobjektidega)

· Loodusretked, hoogtööpäevad, mitmesugused kokkutulekud (Pikaristi kooli kokkutulek, Letipea mõrvaohvrite meenutajate kokkutulek, rahvusvaheline suguvõsa kokkutulek  pastor Hasselblati järeltulijatele koos tema hauasamba taastamise, ajalooliste ürikute tõlkimise ja stendi valmistamisega muuseumile, Pada mõisa aida avamise korraldamine koos pargi korrastamise talgute ja pargiorienteerumisega)

· Koolitused ja õppereisid (käsitöö, etiketi-, esitluste ja filmide valmistamise- ning suhtlemiskoolitused noortele ja täiskasvanutele, koolitused ajalooliste metsa- ja puidukäsitöö võtetest, pilliroo kasutusvõimalustest  ning hõimurahvaste kultuurist, reisid Saaremaale, Peipsi äärde, Avinurme ja Oandule)

· Koostöö teiste seltside ja ühingutega (Muinsuskaitseseltsiga arheoloogiaobjektide korrastamisel,  Slaavi ühingu „Lätted" küllakutsumine, esinemine etendusega Kunda Külaseltsi korraldatud lõikuspühal, koostöö Sõmeru Stardi,  Mahu Külaseltsi ja Viru-Nigula Spordiklubiga koolitustel ning ühisüritustel. jm.)

· Noorte suvemaleva ja huvitegevuse organiseerimine. (Selts on läbi viinud õpilasmaleva tegevust kolmel suvel, aktiivselt kaasanud huvilisi orienteerumisspordiga tutvust tegema, organiseerides ise koolitusi koha peal ja andes kasutada SI pulki võistlustel).

· Heategevuskorjandused ja –kontserdid

Selts on korraldanud korjandusi Vasta kooli saali seinamaalide restaureerimiseks, aga ka tuleõnnetuses kannatanu abistamiseks

· Muud kultuuriüritused (vestlusringid, muusika- ja luuleõhtud)

Selts on aidanud korraldada erinevaid vestlus- ning pärimuse kogumise õhtuid muuseumis, raamatukogus ja teistes külaseltsides, läbi viia laste laulupäeva ja Raamatukogu 100 aastapäeva ühisüritusi, toonud lavale 2 vabaõhuetendust jms.

Toetajad:

LEADER tegevusgrupp Partnerid, KÜSK, Kultuurkapital, Alaealiste Komisjon, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Hasartmängumaksu Nõukogu, KIK, vallavalitsus, Muinsuskaitseamet, SA Virumaa Muuseumid, EELK Viru-Nigula kogudus, ettevõtjad, eraisikud

Toetatud projektid

 Youtube kanalis avaldatud videod:

https://youtu.be/1NXDDCOFTxU 
Meie mäletamised (Intervjuud sõja aega mäletavate inimestega)
https://youtu.be/LuHJTMBH18w 
Sõjasündmused Viru-Nigula mail 1941 (Näidislahing 2016.aasta 7.mail Viru-Nigulas)

 

Majandusaasta aruanded