Korraldatud jäätmevedu ja taotlusvormid

 
 
Kunda linnas on korraldatud olmejäätmete vedu alates 2001. aastast. Alates 1. jaanuarist 2014 teostab Kunda linnas jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused. Leping ettevõttega on sõlmitud viieks aastaks kehtivusega 31. detsembrini 2018.
 
Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad ning nad on kohustatud tasuma jäätmeveo eest ka juhul, kui kirjalikku jäätmeveo lepingut jäätmete käitlejaga pole sõlmitud. Jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks ning kliendile sobivaima jäätmekäitluslahenduse leidmiseks on soovitav pöörduda AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusse, infotelefon 1919.
 
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid:
Segaolmejäätmed (jäätmekood 200301)
Paber ja kartong (jäätmekood 200101) (suurelamute juures)
Pakendite kogumiseks on suurelamute juurde (TVO OÜ poolt) paigaldanud tasuta konteinerid.
 
Tulenevalt Jäätmeseadusest on kohustus olmejäätmete konteinereid tühjendada eramajades minimaalselt üks kord 28 päeva jooksul, kolme ja enam korterite arvuga majades vähemalt üks kord nädalas.
 
Hetkel kehtiva korraldatud jäätmeveo hinnakiri (jäätmete vastuvõtu hinnad alates 01.08.2017)
 
Korraldatud jäätmeveoga on liitunud elanikkond ning linna territooriumil paiknevad olmejäätmeid omavad ettevõtted. Kompleksluba omavad suurettevõtted (AS Kunda Nordic Tsement ja AS Estonian Cell) tegelevad oma jäätmete käitlemisega ise. Olmejäätmete konteinerid tuleb jäätmevaldajatel muretseda omale ise või rentida jäätmevedajalt, võimalik on kasutada ka kilekotiteenust (kuni 100 l kilekott). Suurelamute juurde (8 ja enam korterit) on paigaldatud vanapaberi kogumiskonteinerid.
 
Linnavalitsusel on õigus erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest kinnistute omanikud, kus ei toimu äri- ega elutegevust.  Võimalik on taotleda ühiskonteineri kasutamist naaberkinnistuga või perioodilist vabastust (nt talveperioodiks).  Lõpliku vabastamisotsuse teeb linnavalitsus.
 
TAOTLUSVORMID:
 
 
TÄHELEPANU:
 
Tulenevalt Jäätmeseadusest on vabastuse saanud jäätmevaldaja kohustatud igal järgneval aastal hiljemalt 20. jaanuariks esitama Kunda linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole nimetatud tähtajaks kinnitust esitanud, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist alates.