Korraldatud jäätmevedu ja taotlusvormid

 
Kunda linnas on korraldatud olmejäätmete vedu alates 2001. aastast. Alates 1. oktoobrist 2019 teostab Kunda linnas ja endises Viru-Nigula vallas jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused. Leping ettevõttega on sõlmitud viieks aastaks kehtivusega kuni 31.10.2024. Endine Aseri piirkond liitub ühise veopiirkonnaga 30.11.2020. 

Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad ning nad on kohustatud tasuma jäätmeveo eest ka juhul, kui kirjalikku jäätmeveo lepingut jäätmete käitlejaga pole sõlmitud. Jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks ning kliendile sobivaima jäätmekäitluslahenduse leidmiseks on soovitav pöörduda AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusse, infotelefon 640 08 00, info@keskkonnateenused.ee
 
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid:
segaolmejäätmed koodiga 20 03 01;
paber- ja kartong koodiga 20 01 01;
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koodiga 20 01 08;
suurjäätmed koodiga 20 03 07;
segapakendid koodiga 15 01 06;
 
Minimaalsed tühjenduskorrad ja mahutite suurused:

Hetkel kehtiva korraldatud jäätmeveo hinnakiri (jäätmete vastuvõtu hinnad alates 01.11.2019)

Korraldatud jäätmeveoga on liitunud elanikkond ning linna territooriumil paiknevad olmejäätmeid omavad ettevõtted. Kompleksluba omavad suurettevõtted tegelevad oma jäätmete käitlemisega ise. Olmejäätmete konteinerid tuleb jäätmevaldajatel muretseda omale ise või osta/rentida jäätmevedajalt, võimalik on kasutada ka kilekotiteenust. Suurelamute on paigaldatud vanapaberi kogumiskonteinerid.

Vallavalitsusel on õigus erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest kinnistute omanikud, kus ei toimu äri- ega elutegevust. Võimalik on taotleda ühiskonteineri kasutamist naaberkinnistuga või perioodilist vabastust (nt talveperioodiks). Lõpliku vabastamisotsuse teeb vallavalitsus. Vabastamistaotlused palun täita e-keskkonnas – Teenused ja Toimingud -> Keskkond -> Jäätmeveo perioodilise vabastuse taotlus.
 
TÄHELEPANU:
Tulenevalt Jäätmeseadusest on vabastuse saanud jäätmevaldaja kohustatud igal järgneval aastal hiljemalt 20. jaanuariks esitama Viru-Nigula vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole nimetatud tähtajaks kinnitust esitanud, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist alates.