Arengukava

 Volikogu kinnitas haridusvaldkonna arengukava

Viru-Nigula Vallavolikogu võttis 24. septembril toimunud volikogu istungil vastu määruse nr 83 „Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava 2020-2024".

Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava (2020-2024) peamine eesmärk on leida valla haridusvõrgu kitsaskohtadele lahendused, sõnastada strateegilised eesmärgid ja arendussuunad ning koostada ühine tegevuskava lähtuvalt kirja pandud probleemidest. Haridusvaldkonna arengukava on aluseks valla haridusvõrgu arendamisele. Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava lähtub valla arengukavast „Viru-Nigula valla arengukava 2019-2026" ning tegevuskava koostamisel on lisaks haridusvaldkonna arengukavale lähtutud ka Viru-Nigula valla eelarvestrateegiast.

Haridusvaldkonna arengukava on valdkonnaülene arengudokument, millest lähtuvalt haridusasutused töötavad välja allasutuste arengukavad.

Haridusvaldkonna arengukava vaadatakse üle iga õppeaasta lõpus. Tehakse tegevuskava täitmise analüüs ning kokkuvõtted, viiakse läbi uus ideekorje ning SWOT-analüüs. Saadud tulemusi võrreldakse õppeaastate põhiselt.

Tutvu Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukavaga aastateks 2020-2024.

 

 

Haridusvaldkonna arengukava eelnõu avalikustamine
Viru-Nigula Vallavalitsuse 9. juuli 2020. a korralduse nr 130  punkti 2 alusel avalikustatakse „Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava 2020-2024" eelnõu.

Arengukava eelnõu on avalikul väljapanekul ajavahemikul 10.-24. juuli 2020. a digitaalselt valla kodulehel ning paberkandjal Viru-Nigula vallavalitsuse kantseleis (Kasemäe tn 19, Kunda linn).

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalus arengukava eelnõuga tutvuda ning esitada selle kohta endapoolsed ettepanekud. Ettepanekute esitamiseks on kindel vorm, mille saab alla laadida valla kodulehelt. Täidetud ettepanekute vorm tuleb saata e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. Arengukavaga paberkandjal tutvudes on võimalik ettepanekuid esitada kirjalikult vallavalitsuses.

Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava (2020-2024) peamine eesmärk on leida valla haridusvõrgu kitsaskohtadele lahendused, sõnastada strateegilised eesmärgid ja arendussuunad ning koostada ühine tegevuskava lähtuvalt kirja pandud probleemidest. Haridusvaldkonna arengukava on aluseks valla haridusvõrgu arendamisele. Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava lähtub valla arengukavast „Viru-Nigula valla arengukava 2019-2026". Tegevuskava koostamisel on lisaks haridusvaldkonna arengukavale lähtutud ka Viru-Nigula valla eelarvestrateegiast.