Viru-Nigula valla arengukava

Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel. 

Arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud.

Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia on kehtestatud

Vallavolikogu kinnitas 27. septembril 2018 toimunud istungil Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2019-2026 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. Arengukava on kohaliku omavalitsusüksuse arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument, milles on plaanitud kavandatavate tegevuste finantseerimine. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Arengukava sisaldab eesmärke ning tegevussuundi ja konkreetseid tegevusi valla lähituleviku kujundamiseks. Selle koostamisse oli kaasatud inimesi võimalikult paljudelt elualadelt, siht- ja sidusgruppidest. Toimusid ka avalikud arutelud kõigis valla suuremates asustusüksustes: Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris. Protsessi käigus analüüsisime, millises seisus oleme täna, kuhu tahame jõuda ning millised on meie võimalused oma tegevusi efektiivsemalt korraldada. Eesmärk on tagada uue valla jätkusuutlik ja igas mõttes tasakaalustatud areng.  

Vallavolikogu ja -valitsus koos valla ametiasutuse ja hallatavate asutustega on arengukava ellu viies valmis muutusteks, sest juurdunud suhtumine „Teeme õiget asja ja nii peaksime ka jätkama, sest oleme kogu aeg nii teinud," - ei vii meid enam edasi. Palju on juba tehtud, aga suur töö ootab veel ees teenuste piirkondlikul ühtlustamisel. Sealjuures hoiame silme ees üht peamistest eesmärkidest – osutada vajaduspõhiseid ja järjest kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, parandades sellega eelkõige elanike elukvaliteeti, aga samas muutes ka meie valla atraktiivsemaks nii arendajatele-ettevõtjatele kui ka külalistele.

Lähiaastate üks olulisemaid prioriteete on kindlasti majandustegevuse efektiivsus ja vallaeelarves põhitegevuskulude kokkuhoid. Seetõttu on ka enamik arendusprojekte (nt Kunda lasteaia ja hooldekodu energiatõhusustööd, valla suuremates asustusüksustes tänavavalgustuse uuendamine jt) suunatud edaspidiste kulude kokkuhoiule. Sellest tekkivad finantsvahendid saab omakorda investeerida nii teenuste kvaliteedi tõstmisesse kui ka omavalitsuse toimimise efektiivsemaks muutmisesse. Plaanis on juurutada tulemuspõhist juhtimist ja arendada e-teenuseid. Mitmete tegevuste sisuline täitmine ei pruugigi nõuda täiendavaid rahalisi ressursse, vaid prioriteetide kohandamist, ja/või töö paremat planeerimist ja efektiivsuse suurendamist.

Arengu võti peitub kahtlemata tegusas ja tulemuslikus koostöös, mida tuleb vallas koordineerida kõigi kolme sektori vahel (avalik, mtü, ettevõtted). Mida suuremaks vald muutub, seda olulisem roll on kodanikuaktiivsusel ja kogukonnast altpoolt tuleneval initsiatiivil. Seetõttu toetab vallavalitsus igati mittetulundusühenduste loomist, nende tegevuse hoogustamist ja seeläbi kogukonnateenuste arendamist. Kevadel alustasime ühendustele regulaarsete kogemuspäevade korraldamisega ja 15. oktoobril 2018 oli esimene tähtaeg valla järgmise aasta eelarvest toetuste taotlemiseks. Mittetulundusühendustele oluline info on koondatud valla veebilehel 

Suur tänu kõigile, kes arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse oma panuse andsid!

Maaelu kuvandi seminari videoülekanne: https://youtu.be/DQZldpzOYa0