Avaliku ürituse loa taotlemine

Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus vms inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek. Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa.

Palume tutvuda nõuetega nendel kauplejatel, kes tegelevad toidukäitlemisega üritustel, tänavatel ja maanteede ääres sh toidu müüjad/valmistajad. Infomaterjal on leitav Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

Vallavalitsus annab loa 20 päeva jooksul vastava loa taotluse ning menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

 

Õigusaktid:

Korrakaitseseadus
Tuleohutuse seadus
Seadme ohutuse seadus
Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
Viru-Nigula valla heakorra eeskiri
Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri

 

Ürituse korraldaja:

1. peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit (edaspidi PTA). Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist;

2. saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele;

3. peab veenduma, et alkoholi käitlejal on eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

 

Avaldus avaliku ürituse korraldamiseks