Viru-Nigula valla arengukava

 Valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine
Ootame ettepanekuid valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõudele

Vallavalitsus kiitis 28. augusti istungil heaks uuendatud Viru-Nigula valla arengukava 2023-2030 Lisa 1 ja eelarvestrateegia 2023-2027 Lisa 2 eelnõud ja suunas need avalikule väljapanekule.

 
Igal aastal vaadatakse valla arengukava üle ja plaanitakse eelarvestrateegias rahalisi vahendeid, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.
 
Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud on tutvumiseks kättesaadavad valla veebilehel 29. augustist kuni 11. septembrini 2023. Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Lisa 3 vormil. Need võib saata kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kasemäe tn 19 Kunda linn, 44107.
 
Eelnõudele esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub Kundas vallavalitsuse saalis 12. septembril 2023 algusega kell 16.00.
 

Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia

 Vallavolikogu kinnitas 29. septembril 2022 toimunud istungil Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2022-2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026. Arengukavas on seatud kohaliku omavalitsusüksuse arengu eesmärgid ja kavandatud tegevused nende elluviimiseks. Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument, milles on plaanitud kavandatavate tegevuste finantseerimine. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Arengukava koostamisse oli kaasatud inimesi võimalikult paljudelt elualadelt, siht- ja sidusgruppidest. Toimusid ka avalikud arutelud kõigis valla suuremates asustusüksustes: Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris. Protsessi käigus analüüsisime, millises seisus oleme täna, kuhu tahame jõuda ning millised on meie võimalused oma tegevusi efektiivsemalt korraldada. Eesmärk on tagada valla jätkusuutlik ja igas mõttes tasakaalustatud areng. Arengukava vaadatakse üle ning vajadusel täiendatakse või parandatakse üldjuhul iga aastaselt 15. oktoobriks.  

Vallavolikogu ja -valitsus koos valla ametiasutuse ja hallatavate asutustega on arengukava ellu viies valmis muutusteks, sealjuures hoitakse silme ees üht peamist eesmärki – osutada vajaduspõhiselt ja efektiivsemalt järjest kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, parandades sellega eelkõige elanike elukvaliteeti, aga samas muutes ka meie valla atraktiivsemaks nii arendajatele-ettevõtjatele kui ka külalistele. Ülevaade valla arengukava täitmisest kajastub iga-aastaselt valla majandusaasta aruandes.

Strateegilise planeerimise lihtsustatud skeem

Arengu võti peitub kahtlemata tegusas ja tulemuslikus koostöös, mida tuleb vallas koordineerida kõigi kolme sektori vahel (avalik, mtü-d, ettevõtted). Mida suuremaks muutub omavalitsusüksus, seda olulisem roll valla arengus on kodanikuaktiivsusel ja kogukonnast altpoolt tuleneval initsiatiivil. Seetõttu toetame igati külavanemate valimist, mittetulundusühenduste loomist, nende tegevuse hoogustamist ja seeläbi ka kogukonnateenuste arendamist. Ühendustele toimuvad regulaarselt info- ja kogemuste vahetamise päevad ning jagatakse toetusi tegevusteks.
Mittetulundusühendustele oluline info on koondatud valla veebilehel siin:
 Suur tänu kõigile, kes arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse ja uuendamisesse oma panuse on andnud!

Valla arengukava ja arengustrateegia kuni oktoober 2022

Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

 

Valla arengukava ja arengustrateegia kuni 26. september 2021

Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.
Viru-Nigula valla arengukava 2019-2026 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2021-2025 kinnitamine

Arengukava muudatused 2020

 

Valla arengukava ja arengustrateegia kuni 25. november 2020

Maaelu kuvandi seminari videoülekanne: https://youtu.be/DQZldpzOYa0

 

Valla arengukava ja arengustrateegia kuni 26. september 2019

Arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud.