Toetused ja teenused

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõte on eelkõige lähtumine isiku abivajadusest. Eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt. See tähendab, et pikema perioodi vältel osutatakse pigem teenust. Rahaline toetus on lühiajaline erakordne meede inimese esmasest kriisist välja aitamiseks. Seetõttu on lähtutud rahaliste toetuste puhul põhimõttest, et abivajadus peab olema põhjendatud ja tingitud eelkõige inimese madalast sissetulekust. Pikemalt abi vajavale isikule püüame pakkuda tema edasist toimetulekuvõimet suurendavat ja toetavat teenuste paketti. Teenuste valikul lähtume  tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast. 
 
Viru-Nigula vallas osutatakse sotsiaalhoolekandelist abi esmajärjekorras neile, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viru-Nigula vald. Erandjuhtudel (n. õnnetusjuhtumi puhul) võime osutada vältimatut abi kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsusega isikule, kes ei ole Viru-Nigula valla elanik.
 
Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele  vormikohase avalduse. Avalduse vormid leiab „Blanketid" lehelt. Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustatakse üldjuhul 14 kalendripäeva jooksul avalduse saamisest või muu abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest.
 
Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemisel esitab taotleja tõendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse ja taotleja majandusliku olukorra väljaselgitamiseks. Näiteks sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid jmt. Samuti tuleb inimesel näidata, mida on ta ise teinud enda olukorra parandamiseks. Näiteks registreerinud ennast aktiivse tööotsijana töötukassas. 
 
Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialist, kellele see pädevus on antud, selgitab välja  abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse põhjendatuse ja teeb ettepaneku vastava abi määramiseks. 
 
Sotsiaalhoolekandelise abi  andmine või mitteandmine otsustatakse vallavalitsuse haldusaktiga. See tähendab, et näiteks toetust ei saa taotluse esitamisega samal päeval. Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva. 
 
Sotsiaaltoetuste ja teenuste määramiseks vaatab Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaaltoetuste- ja teenuste komisjon läbi laekunud avaldused ning valdkonna spetsialistide ettepanekud ja hindab teenuse või toetuse määramise vajaduse konkreetsele isikule. Komisjoni ettepaneku alusel otsustab vallavalitsus toetuse või teenuse määramise konkreetsele isikule või perekonnale.