Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekandeliste teenuste osutamise ja/või korraldamise kohustus on seadusega pandud kohalikule omavalitsusele. 
 
Teenuste määramisel teostab abivajaduse ulatuse  ja sobiva teenuse valikuks hindamise sotsiaalvaldkonna spetsialistidest koosnev komisjon ning komisjoni ettepanekul otsustab teenusele suunamise või teenus eest tasumise vallavalitsus ja otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.  
 
Teenused võivad olla kliendile tasulised või tasuta.
 
Sotsiaalteenused on: 
1) koduteenus
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus ehk hooldekodu teenus
3) tugiisikuteenus
4) täisealise isiku hooldus
5) isikliku abistaja teenus
6) varjupaigateenus
7) turvakoduteenus
8) sotsiaaltransporditeenus
9) eluruumi tagamine
10) võlanõustamisteenus
11) sotsiaalnõustamine
 
Riigi poolt finantseeritavad teenused on:
1) asenduskoduteenus;
2) puuetega laste lapsehoiuteenus;
3) lapse hooldamine perekonnas.