Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Toetuste arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis ja jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud. 
Perekonna liikmeteks loetakse samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud ja/või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased (lapsed ja vanemad) ja/või muud isikud, keda seob perekondlik kooselu;
 
Toimetuleku tagamiseks makstavad sissetulekust sõltuvad toetused määratakse sotsiaalsete erivajadustega inimestele (perekondadele), kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse §133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri. 
 
Puudulikult täidetud taotlusi ei rahuldata. Samuti ei rahuldata taotlusi, millele ei ole lisatud nõutud dokumente.
 
Ühekordset sotsiaaltoetust toimetuleku tagamiseks  makstakse erakorraliste väljaminekute kompenseerimiseks kuni kaks korda aastas kuni 200 euro ulatuses. Toetust võib maksta järgnevate kulude osaliseks või erandjuhtudel täielikuks kompenseerimiseks
 
1) erandkorras toidu ja riiete ostmiseks; 
2) retseptiravimite ja invatehniliste abivahendite osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks; 
3) ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmisega seotud transpordikulude kompenseerimiseks; 
4) dokumentide taotlemiseks;
5) laste raviprillide klaaside maksumuse kompenseerimiseks; 
6) ravikindlustuseta isikutele  perearsti poolt määratud konsultatsioonide, uuringute ja ravikulude katmiseks;
7) üksi elavatele ja seadusjärgsete ülalpidajateta eakatele küttepuude ostmiseks; 
8) muude ettenägematute abivajadusest tulenevate kulude kompenseerimiseks. 
 
Toetuse suurus sõltub eelarveaastas sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja või tema seadusjärgse ülalpidaja sissetulekutest ning taotleja põhjendatud vajadusest. Toetuse maksmise aluseks on taotleja avaldus, millele on lisatud vajalikud kuludokumendid ning sissetulekuid tõendavad dokumendid. 
 
Lastelaagritoetust võib maksta madala sissetulekuga või paljulapseliste perede laste suviste laagrituusikute maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Toetuse vahendite arvelt tasutakse laagrituusikute maksumus teenusepakkujale (lastelaagrile) arve alusel. Soodustuusikud laagrisse broneerib valla sotsiaalosakond. 
 
Lasteaia- ja koolitoidu toetust makstakse laste toitlustamiseks valla  lasteaedades käivatele lastele toidupäevamaksumuse kompenseerimiseks või valla üldhariduskoolides õppivatele lastele pikapäevarühma toidu maksumuse kompenseerimiseks. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem 15. septembriks ja 15. jaanuariks avalduse koos vajalike kuludokumentidega ning sissetulekut tõendavate dokumentidega. Toetus määratakse käesoleva määruse tasutakse esitatud arvete alusel toitlustusfirma arvelduskontole.
 
Toimetulekutoetust makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras. 
 
Energiatoetust makstakse riigihalduse ministri määrusega „Energiahinna tõusu leevendusmeedevähemkindlustatud peredele" kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.
 
Vältimatut sotsiaalabi osutab vallavalitsus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 8 sätestatud korrale õnnetusjuhtumite ja erakorraliste kriisiolukordade puhul isiku esmavajaduste rahuldamiseks.