Reovee kohtkäitlusrajatised

Viru-Nigula vallavalitsus on läbi viimas küsitlust hajaasustusaladel paiknevate reovee kohtkäitlusrajatiste kaardistamiseks. Kaardistamise eesmärk on andmete kogumine, et hinnata kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda, toimimist ja investeeringute vajadust süsteemide uuendamiseks.

Küsitluse tulemusena luuakse üksikmajapidamises kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaas, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks ja juhendamiseks.

Kinnistu reovee kohtkäitlussüsteemi seisukorra hindamise küsitlusankeet

Kasulikku lugemist: „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?"

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri


Волостная управа Виру-Нигула проводит опрос с целью составления карты локальных очистных сооружений, расположенных в малонаселенных районах. Целью составления карты является сбор данных для оценки состояния, эксплуатации и инвестиционных нужд локальных очистных сооружений.

В результате опроса будет создана база данных систем очистки сточных вод, используемых в индивидуальных домохозяйствах, что важно и необходимо для консультаций владельцев локальных очистных сооружений.

Анкета-опросник оценки состояния системы локальной очистки сточных вод объекта недвижимости

Для информации: „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?"

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri