Projektide arhiiv

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projektitoetust puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames.

Eesmärk ja tulemus: Tagada puuetega inimeste parem toimetulek.

Projekti sisu: toetust eraldati Viru-Nigula vallas 11 puuetega inimeste eluaseme kohandusele, mis kõik on seotud hügieenitoimingute (pesemistingimuste) parandamisega.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Regionaalarengu Fond, Rahandusministeerium (Riigi Tugiteenuste Keskus).

Projekti maksumus: 50 489 eurot, millest toetuse osa on 39 413 eurot.

Projekti periood: 02.12.2019-30.10.2020.


Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti pealkiri: Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2018-31.10.2020

Projekti kogumaksumus: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

  • Projekti eesmärgiks on erivajastustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvalitseetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

  • Isikliku abistaja teenus
  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus

Projekti partnerid: Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald


Mahu rannavolle platsi ja laste mänguväljaku rajamine

Eesmärk, sisu: Projekti eesmärk on parandada suvituspiirkonna vabaajaveetmise võimaluste suurendamist ja muuta piirkond atraktiivsemaks. Projekti tulemusel valmib Mahu sadama ja ranna-ala vahetuslähedusse laste mänguväljak ja rannavolle plats.

Projekti maksumus: 5414,41 eurot, millest toetuse osa on 4872,97 eurot.

Projekti periood: september 2017 - september 2019.

Lisainfo/hetkeseis: rannavolleplats ja laste mänguväljak on valminud.

Viru-Nigula valla koolides õpikeskkonna ja –vahendite kohandamine hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks

Projektitoetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse".

Eesmärk ja tulemus: Eesmärgiks on tagada Viru-Nigula valla koolides erivajadustega õpilastele nüüdisaegsed ja puudele vastavad õppetingimused ning sellega parem tavakooli integreeritus. Projekti tulemusel on õppetingimused ja -vahendid on kaasajastatud ja kohandatud HEV- õpilastele Kunda ÜG-s vähemalt neljas ja Vasta Koolis vähemalt kolmes ruumis, millega on tagatud ka erivajadustega õpilaste kohanemine tavakooliga.

Projekti sisu: Projekti raames kaasajastatakse õpitingimused ja -vahendid Viru-Nigula valla kahes koolis: Kunda ÜG-s ja Vasta Koolis. Klassiruumidesse paigaldatakse teisaldatavad vaheseinad, soetatakse kaasaegsed IT-vahendite komplektid õppevahendite koostamiseks vajaliku tarkvaraga, trenažöör (Vasta kooli) ja reguleeritava mööbli komplektid. Projekti tulemusel on valla koolides nüüdisaegsete õppetingimustega ruumid, mille abil tagatakse erivajadustega õpilaste integreeritus tavakooli.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Regionaalarengu Fond, taotlusvooru viib läbi SA Innove toetuste agentuuri elukestva õppe keskus.

Projekti maksumus: 43 330,80 eurot, millest toetus on 36 099,37 eurot. Omafinantseeringu osa katavad Kunda ÜG ja Vasta Kool oma eelarvetest.

Projekti periood: 16.09.2019-15.04.2020.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Vahendid tarnisid koolidele OÜ Telda ja  A&T Trading OÜ.

Kunda linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: üldine eesmärk on tänavavalgustuse optimeerimine elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamiseks ja elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.

Projekti väljundnäitajateks on renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine (502 punkti) ja arvestuslik süsihappegaasi (CO₂) vähenemine aastas (274,68 tonni). Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavavalgustusele kuluva energia hulk (251 MWh/aastas), valgustussüsteem muutub töökindlamaks ja linna elukeskkond turvalisemaks.   

Projekti sisu: Rekonstrueeritakse kogu amortiseerunud ja ebaefektiivne tänavavalgustuse taristu Kunda linnas. Projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustuspunktide paiknemine ning vajadusel nihutatakse nende asukohti, hõrendatakse või tihendatakse. Plaanis on uuendada 502 valguspunkti, kus asendatakse valgustid uute ja energiasäästlike LED-valgustitega, amortiseerunud mastid uutega ning paigaldatakse uued maa-alused kaablid. 

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 954 202 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest valla omafinantseering on 372 138,78 eurot.

Projekti periood: 01.08.2017 - 31.12.2019.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Tänavavalgustuse taristu projekteeris Hepta Group Energy OÜ, inseneri ja omanikujärelevalve teenust osutas AS Infragate ning ehitustööd teostas AS Connecto Eesti. 


Kunda hooldekodu hoone energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks.

Eesmärk ja tulemus: hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine.
Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv vähemalt klassis C ning seeläbi on vähenenud CO₂ heitkogus ligi 45 tonni. Praegusega võrreldes hoiab vald hooldekodu majandamiskuludelt kokku ligi 9000 eurot aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, katusele päikesepaneelid, korrastada küttesüsteem ja soojustada hoone (välissein, pööningu põrand jne). 

Projekti periood: 01.03.2018 - 01.11.2019.

Rahastamise allikas ja asutus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (Rahandusministeerium).

Projekti maksumus: 435 000 eurot, millest toetuse osa on 184 865,6 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Energiatõhususe tööd projekteeris Eesti Ehitusprojekt OÜ, ehitustööd teostas Revin Grupp OÜ ja omanikujärelevalve teenust osutab Pajusti Ehitus OÜ.


Aseri kooli põhikooli hooneosa rekonstrueerimine ja sisustamine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme 4.1 „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" eesmärkide elluviimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest. 

Eesmärk ja tulemus: Aseri piirkonnas on tagatud kvaliteetse põhihariduse andmine pikemaks perioodiks.

Projekti sisu: Projekti käigus rekonstrueeritakse ja sisustatakse kaasaegselt Aseri kooli põhikooli kasutusse jääv hooneosa. Terviklikult lahendatud õppehoonesse planeeritakse ligi 1480 m² suurusel pinnal põhikooli õpilastele nüüdisaegsed õppetingimused.  Põhikooli kasutuses olev pind väheneb projekti elluviimise järgselt 2793 m² võrra, millest lähtuvalt vähenevad olulisel määral ka põhikooli majandamiskulud.

Projekti periood: 13.04.2016 - 31.08.2019.

Rahastamise allikas ja rakendusasutus: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Haridus- ja Teadusministeerium läbi SA Innove. 

Projekti maksumus: 1 902 088,4 eurot, millest toetuse osa on 1 616 775,14 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Ehitusprojekti koostas AS Resand, ehitustööd teostas AS EVIKO, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Ehitusagentuur ning sisustuse paigaldas Kitman Thulema AS.


Kunda linna Jaama tn rekonstrueerimine

Eesmärk ja tulemus: rekonstrueeritakse Jaama tn teelõik AS-i Kunda Nordic Tsement kontorihoonest kuni tsemendimuuseumini ning AS-i Estonian Cell ristmikust kuni Kunda linna piirini. Lisaks ehitatakse välja jalgtee Kunda jõe sillast kuni AS-i Estonian Cell ristmikuni.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: projekti elluviimist toetab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise meetmest eesmärgiga parandada linna läbiva transiittee seisukorda.

Projekti maksumus: 640 000 eurot, sealhulgas toetus 512 000 eurot.

Projekti periood: 01.04.2018-31.12.2019. 

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. 2018. a rekonstrueeriti teelõik AS-i Estonian Cell ristmikust kuni Kunda linna piirini ja rajati jalgtee jõe sillast kuni haavapuitmassitehase ristmikuni. Töövõtja oli Viamer Grupp OÜ.
Teelõigule tsemenditehase ringsõidust kuni muuseumini koostas rekonstrueerimisprojekti PP. Projekt OÜ. Ehitustööd sellel teelõigul teostas 2019. a Viamer Grupp OÜ. Omanikujärelevalve teenust osutas Arterega OÜ. 


Kunda linna staadionile pump tracki rajamine

 

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi mtü Partnerid kaudu.

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel valmib Kunda linna staadionile pump track, mis mitmekesistab sportimisvõimalusi vallas.

Pump track on erinevaid üles-alla kulgevaid asfalteeeritud nn pumbaradasid ühendav spordiväljak. Tegemist on suhteliselt uuendusliku spordiväljakuga, esimesed taolised rajati 2002. aastal Austraalias (varasemalt olid kasutusel BMX rajad). Eestis on pump track`e seni rajatud vaid mõned. Meie piirkonnale kõige lähem asub Kiviõli Seikluskeskuses, mis on lühikese ajaga saavutanud ülisuure populaarsuse ning seikluspargi omaniku sõnul ka nende kõige kasutatavam "atraktsioon". Pump track`il saab treenida nii rulade kui ka rulluiskude, tõuke- ja jalgratastega.   

Projekti maksumus: 108 226,63 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest toetuse osa on 97 403,96 eurot.

Projekti periood: detsember 2018 – detsember 2020. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia riigihange spordiväljaku projekteerija-ehitaja leidmiseks.  

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Pump tracki projekteeris ja ehitas Tiptiptap OÜ (We Build Parks).


Aseri–Kõrtsialuse–Rannu kergliiklustee rajamine

 

Projektitoetust antakse Eesti siseriiklikust programmist "Kergliiklusteede toetusskeem".

 

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel valmib Tallinn-Narva mnt paralleelselt kulgev Rannu-Kõrtsialuse jalgratta- ja jalgtee koos ülekäigukohaga.

Projekti maksumus: 269 854 eurot, millest toetuse osa on 160 488 eurot.

Projekti periood: märts 2015 - juuli 2020. Ehitustööde orienteeruv aeg: juuni - september 2019.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Jalg- ja jalgrattatee projekteeris Reaalprojekt OÜ, ehitustööd teostas Nordpont OÜ ja omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Novica.


Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

 

Projektitoetust antakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL-ile) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: Toetada tugiteenuste arendamist ning pakkuda kvaliteetset teenust maakonnas vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealisele või eakale isikule, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning vähendades eakate hooldajate hoolduskoormust, mis toetab samuti nende tööturule sisenemist või tööturul jätkamise võimekust. Kuus kuud peale teenuse lõppemist on 30% projektis osalenutest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.  

Projekti sisu: Erivajadustega inimeste tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Lääne-Virumaal.

Projekti raames osutatakse nii kodu- kui ka tugiisikuteenust. Toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik aidata neid või nende lähedasi avatud tööturule või tööturuteenustele. Projekti raames luuakse maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ja suurendamaks teenuste kättesaadavust. Projekti perioodil on teenus abivajajatele tasuta.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, SA Innove.

Projekti maksumus: 375 675 eurot, millest kohalike omavalitsuste omafinantseering on 84 611,25 eurot.

Projekti periood: 01.03.2017-28.02.2019. 

Projekti koordinaator VIROL-is on Klaarika Adonov.

Lisainfo/hetkeseis: Viru-Nigula vallas töötab kaks tugiisikut, kes osutavad tugiisikuteenust korraga kuni 20 kliendile. Projektitoetust teenuse osutamiseks antakse vallale kuni 2019. a kevadeni kokku 44 090 eurot, millest 11 281,5 eurot omafinantseeringu osa tasub vald oma eelarvest.

 

Kunda linna mürauuring

Projektitoetust antakse tegevuse „Atmosfääriõhu kaitse" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: Sadama tee 4 (Kunda linn) kinnistult leviva mürataseme hindamine ja müralevi eeldatavate probleemide analüüsimine ning võimalike lahenduste välja pakkumine.

Viru-Nigula vallvalitsuse poole on korduvalt pöördutud kaebustega Sadama tee 4 asuva puidufirma tegevuste osas. Sadama tee 4 toimub palkide ladustamine ja laadimine veoautodele enne nende laevadele toimetamist. Muuhulgas kasutatakse enne puidu veokitele laadimist palkide otste nn ühtlustajat. Selline tegevus tekitab aga naabruskonnas seni kogutud taustandmeistiku põhjal mürahäiringuid. Enam on kaebusi Sadama tee 17 -25 elanikelt. Uuring peaks kajastama ka müralevi ja selle mõjusid kaugematele elamupiirkondadele (Sadama tee 1 – 15, Lontova tee 2, Metsa tänav).

Projekti sisu: Teostatakse varasemate mürauuringute (Terviseamet, 2014) ja/või vaatluste (kohalikud elanikud) andmete süstematiseerimine ning anda varasemate andmete põhjal ülevaade võimalikest eeldustest müratasemete ületamise või mitteületamise kohta. Määratletakse mürahäiringute ulatus ja saadud andmete alusel pakutakse välja lahendusi probleemide edasiseks vältimiseks / leevendamiseks. Analüüsitakse kahe puidufirma (Sadama tee 4 ja Sadama tee 6) tegevuste võimalikku koosmõju müra tekitamisel.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 15 360 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest linna omafinantseering on 1 536 eurot.

Projekti periood: 15.01.2018 - 30.10.2018. 

 

Lisainfo/hetkeseis: Mürakaardid on koostatud

https://viru-nigula.ee/murakaardid


KOV KTG tegevussuund 2017 - 2019

https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

Projektitoetust antakse Eesti Noorsootöö Keskusele „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" eesmärkide täitmiseks (2015-2018).

Eesti Noorsootöö Keskus viib tegevused ellu üle Eesti läbi piirkondlike tegevusgruppide. 
Lääne-Viru 1 koostöögruppi kuuluvad: Kunda linn, Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald.

Eesmärk ja tulemus: laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.  

Projekti tulemusel luuakse piirkonna noortele lisaks 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.

Projekti sisu: Peamised tegevused on olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. Suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori, tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga, käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud SF toetatud arenguprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Analüüsiti piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ja soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ja koostati kaheaastane tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, haridus- ja teadusministeerium.

Projekti maksumus: 154 850 eurot.

Projekti periood: 10.04.2017-31.12.2018.

Projekti koordinaator Lääne-Viru Arenduskeskuses on Anu Oja. Teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta ilmub Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehel:
http://www.arenduskeskus.ee/kov-koostoogrupi-tegevused/

Lisainfo/hetkeseis:

Kunda linn toetab projekti käigus noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas läbi noorte kodanike mentorprogrammi läbiviimise. Tegevus koosneb kahest peamisest osast.

I Meresõprade klubi

ESF KTG rahastus 11 910  EUR, Kunda linna omafinantseerimine 2000 EUR

Klubi tegevuse teemadeks on: kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokkamine jne.
Klubi tegevuse aluseks on tegevusprogramm.

Eesmärgiks on kohaliku (elu-)keskkonna ja võimaluste väärtustamine läbi loodushariduse. Noorte minapildi kujundamist toetatakse läbi enda huvide avastamise ja potentsiaali rakendamise. Toimub valdkondade ülene klubiline tegevus, minnes iga teemaga süvitsi - nn. interdistsiplinaarne huvitegevus. Klubi tegevuse teemadeks on: kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokkamine jne.
Klubi tegevustesse plaanitakse kaasata 30 noort. Klubi käib koos kaks korda kuus. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.

II Noorte kodanike mentorprogramm

ESF KTG rahastus 8000 EUR, Kunda linna omafinantseerimine 3000 EUR

Eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Noortel on ideed, aga puuduvad oskused ja teadmised ideede elluviimiseks.
Projekt koosneb kahest osast.
Esimeses osas töötatakse välja koolituskava, mille eesmärgiks on noorte kasvatamine aktiivseks kodanikuks. Märksõnad: piirkonna ajalugu, kodanikuühiskonna alused, KOV korraldus, väitluse alused, eelarvestamise alused, IT-hügieen, avalik esinemine jne. Kava on suunatud meie piirkonnale, kuid kasutatav/kohandatav kindlasti ka teistele.
Teises osas viiakse kohalike spetsialistide eestvedamisel ellu vähemalt 25 kohalikule noorele kuus kuud kestev koolitusprogramm, mis algab ideede kaardistamisega. Programmi käigus ideid täiendatakse, selleks tagatakse jooksev tugi ning lõpeb ideede avaliku esitlemise ja kaitsmisega KOV volikogu ees.
Mentorprogrammi viiakse läbi kaks korda kuus, kokku 16 korral. Sihtrühmaks on 14-26-aastased noored.

Kunda linnas on projektijuht Elin Lemberg.


Kunda Ühisgümnaasiumi katuse rekonstrueerimine

Projektitoetust annab Eesti riik regionaalsete investeeringute programmist.

Eesmärk ja tulemus: kooli katuse rekonstrueerimise I etapis vahetatakse välja võimla ja riietusruumide kohal olev amortiseerunud lamekatus viilkatuse vastu.

Uue katuse projekteeris 2016. a OÜ Zoroaster.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: programmi toetab Eesti riik hasartmängumaksust laekuvatest rahalistest vahenditest läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS).

Projekti maksumus (I etapp): 165 748 eurot, sellest toetus 80 000 eurot.

Projekti periood: 01.03.2017-01.03.2018.  

Lisainfo/hetkeseis: Ehitustööd teostas Proffsistem OÜ ja omanikujärelevalvet teeb Pajusti Ehitus Grupp OÜ.

Projekt on lõpetatud.