Projektid

20.05.22

Viru-Nigula valla Kunda linna Uus-Sadama tee rekonstrueerimine

Projektitoetus on eraldatud majandus- ja taristuministri 19.10.2017 määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted" alusel.

Eesmärk ja tulemus: tagada teede korrahoid.

Projekti sisu: Kunda linna läbiva avalikus kasutuses oleva transiittee Uus-Sadama tn rekonstrueerimine.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: riigieelarve, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti maksumus: 1 143 000 eurot, sh projektitoetus 800 000 eurot.

Projekti periood: aprill 2022 – detsember 2023.

Lisainfo/hetkeseis: vajalik on korraldada hange ehitustööde teostamiseks.

 


Kunda linna staadionile skatepargi projekteerimine ja ehitamine

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi mtü Partnerid kaudu.

 
Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel valmib Kunda linna staadionile uus skatepark, mis mitmekesistab sportimisvõimalusi vallas.
 
Projekti maksumus: 59 760 eurot, millest toetuse osa on 49 995.21 eurot.
 
Projekti periood: mai 2022 – november 2022. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia lihthange spordiväljaku projekteerija-ehitaja leidmiseks.  
 
Lisainfo/hetkeseis: vana, amortiseerunud ja kasutajatele ohtlik skatepark on lammutatud, projekteerimis-ehitushange on ettevalmistamisel; projektiväliselt korraldab vallavalitsus skatepargi aluse uue asfaltplatsi rajamise.
 

Kunda ettevõtlusala ehitamine

Projektitoetus on eraldatud siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord"  alusel.
Määrus on kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks.
 
Eesmärk ja tulemus: eesmärgiks on rajada Kunda sadama juurde 11 ha suurune ettevõtlusala koos tugitaristuga - juurdepääsuteed ning side- ja elektriühendused.
Projekti sisu: Kunda sadama juurde ettevõtlusala rajamine.
Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).
Projekti maksumus: 783 375,70 eurot, sh projektitoetus 665 869,34 eurot.
Projekti periood: 01.10.2021 – 30.06.2023.
Lisainfo/hetkeseis: vajalik on teostada ehitusprojekti ekspertiis ning korraldada hange ehitustööde teostamiseks.
 

Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kohaliku omavalitsuse hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks.

Eesmärk ja tulemus: Viru-Nigula alevikus (Kirikaia 2) hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine. Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv vähemalt klassis C (161-220 kWh/m²a) ning seeläbi on vähenenud CO₂ heitkogus ligi 15 tonni/aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja katusele päikesepaneelid, korrastada soojussõlm ja küttesüsteem, vahetada valgusallikad LED-lampide vastu ning soojustada hoone (välispiirded, pööning, avatäidete vahetus jne).

Projekti periood: 01.06.2021 - 01.11.2023.

Rahastamise allikas ja asutus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (Rahandusministeerium, RTK).

Projekti maksumus: 751 200 eurot, millest toetuse osa on 463 565,52 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: ettevalmistamisel on hange energiatõhususe tööde projekteerimiseks.