Projektid

3.03.21

Kunda ranna puhkeala arendamine

Projektitoetus on eraldatud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (riigihalduse ministri 07.05.2019 määrus nr 25).

Eesmärk ja tulemus: tagada toimepiirkonna arengueelduste parem kasutus. Luua Kunda rannas nii kohalikele ja maakonna elanikele kui ka kaugemalt tulijatele paremad tingimused ja võimalused puhke ja vaba aja veetmiseks. Projekti tulemusel paranevad tingimused rannas lisateenuste arendamiseks ja suuremate kultuuri- ja spordivõistluste korraldamiseks ning suureneb maakonna külastajate arv.

Projekti sisu: Kunda randa rajatakse parkla, varjualused, ronimisväljak, jalgpalliväljak, uuendatakse võrkpalliväljakud ja luuakse sinna võimalused tennisemänguks, paigaldatakse turvakaamerad ning valgustuse saab olemasolev laudtee.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: riigieelarve, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: 79 781,05 eurot, millest toetuse summa on 57 347,47 eurot.

Projekti periood: jaanuar – detsember 2021.

Lisainfo/hetkeseis: hangete tulemusel on enamik vahendite tarnijaid ja tööde teostajaid leitud, eesmärk on rannahooajaks arendusega valmis jõuda.

Viru-Nigula aleviku Uus tn ja Aseri aleviku Kordoni tn rekonstrueerimine

Projektitoetused on eraldatud majandus- ja taristuministri 19.10.2017 määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted" alusel.

Eesmärk ja tulemus: tagada teede korrahoid.

Projekti sisu: Viru-Nigula alevikku läbiva transiittee Uus tn ja Aseri alevikus ettevõtlusega seotud tee Kordoni tn rekonstrueerimine.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: riigieelarve, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti maksumus: 174 690,12 eurot, sh Uus tn projektitoetus 77 522 eurot ja valla eelarvest 25 523,44 eurot (kokku 103 045,44 eurot), Kordoni tn projektitoetus 31 570 eurot ja valla eelarvest 40 074,68 eurot (kokku 71 644,68 eurot).

Projekti periood: august 2020 – juuni 2021.

Lisainfo/hetkeseis: hangete tulemusel teostab teede ehitustööd Terre Ehitus OÜ, lepingute täitmise tähtaeg on 15. juuni 2021.

Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu läbiviimine

Projektitoetust antakse Viru-Nigula vallavalitsusele, kelle eestvõttel esitasid Lääne-Virumaa kuus kohalikku omavalitsust (Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald) Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ühistaotluse „Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside" taotlusvooru. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ning omafinantseeringu osa projektis katavad uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.

Eesmärk ja tulemus: Uuringu tulemustega pannakse alus maakonnas avaliku ruumi ning inimeste liikumisharjumuste kujundamisele otstarbekate ja jätkusuutlike lahenduste suunas.
Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringu andmeid kasutatakse Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel avaliku ruumi ja elanike liikumise (sh ühistranspordi) otstarbekaks ja jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Projekti sisu: Lääne-Viru maakonnas koostavad hetkel valla üldplaneeringut kuus kohalikku omavalitsust: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viiakse ühiselt läbi liikuvusuuring, mis annab olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: 36 000 eurot, millest toetuse osa on 30 000 eurot. Omafinantseeringu panustavad uuringus osalevad kohalikud omavalitsused võrdselt.

Projekti periood: 01.10.2019-01.10.2021 (eeldatav abikõlblikkuse tähtaeg).

Lisainfo/hetkeseis: uuringu teostab Tallinna Tehnikaülikool (TalTech).
Uuringutulemused selguvad märtsis 2021.

Viru-Nigula ja Aseri aleviku ning Rannu küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: üldine eesmärk on tänavavalgustuse optimeerimine elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamiseks ja elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.
Projekti väljundnäitajateks on renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine (242 punkti) ja arvestuslik süsihappegaasi (CO₂) vähenemine aastas (123,87 tonni). Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavavalgustusele kuluva energia hulk (113,64 MWh/aastas), valgustussüsteem muutub töökindlamaks ja valla elukeskkond turvalisemaks.   

Projekti sisu: rekonstrueeritakse kogu amortiseerunud ja ebaefektiivne tänavavalgustuse taristu Viru-Nigula valla suuremates asustusüksustes. Projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustuspunktide paiknemine ning vajadusel nihutatakse nende asukohti, hõrendatakse või tihendatakse. Plaanis on uuendada 242 valguspunkti, kus asendatakse valgustid uute ja energiasäästlike LED-valgustitega, amortiseerunud mastid uutega ning paigaldatakse uued maa-alused kaablid.  

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 800 257,92 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest valla omafinantseering on 184 059,32 eurot.

Projekti periood: 03.06.2019 - 29.11.2021. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia riigihanked projektijuhi/inseneri/omanikujärelevalve teenuse osutaja, projekteerija ja ehitaja leidmiseks.  

Lisainfo/hetkeseis: projektijuhi/inseneri/omanikujärelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS, tänavavalgustuse taristu projekteeris Hepta Group Energy OÜ, projekti ekspertiisi teostas ProSystem OÜ, ehitushanke alusdokumendid on kooskõlastamisel.


Kunda lasteaiahoone energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik kohaliku omavalitsuse lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks. 

Eesmärk ja tulemus: hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine.

Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv väiksem või võrdne 190 kWh/(m²a) ehk klassis C ning seeläbi on kokku hoitud CO₂ heitkogus ligi 60 tonni. Praegusega võrreldes hoiab linn lasteaia majandamiskuludelt kokku ligi 18 000 eurot aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, katusele päikesepaneelid, korrastada küttesüsteem ja soojustada hoone (välissein, katuslagi, kütmata keldri lagi jne).  

Projekti periood:  01.08.2017 - 28.10.2019. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia hanked rekonstrueerimisprojekti koostaja ning ehitustööde ja omanikujärelevalve teostajate leidmiseks.   

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (rahandusministeerium läbi KIK-i).   

Projekti maksumus: 812 000 eurot, sh abikõlblikud kulud on 727 552 eurot, millest toetuse osa on 465 633,28 eurot. Abikõlblikud ei ole raamatukogu osa energiatõhususe tööde kulud, mis tuleb linnal kanda oma eelarvest.   

Lisainfo/hetkeseis: energiatõhususe tööd projekteeris Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, käimas on ehitushange.