Projektid

17.06.20

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projektitoetust puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames.

Eesmärk ja tulemus: Tagada puuetega inimeste parem toimetulek.

Projekti sisu: toetust eraldati Viru-Nigula vallas 11 puuetega inimeste eluaseme kohandusele, mis kõik on seotud hügieenitoimingute (pesemistingimuste) parandamisega.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Regionaalarengu Fond, Rahandusministeerium (Riigi Tugiteenuste Keskus).

Projekti maksumus: 50 489 eurot, millest toetuse osa on 39 413 eurot.

Projekti periood: 02.12.2019-30.10.2020.


Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu läbiviimine

Projektitoetust antakse Viru-Nigula vallavalitsusele, kelle eestvõttel esitasid Lääne-Virumaa kuus kohalikku omavalitsust (Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald) Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ühistaotluse „Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside" taotlusvooru. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ning omafinantseeringu osa projektis katavad uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.

Eesmärk ja tulemus: Uuringu tulemustega pannakse alus maakonnas avaliku ruumi ning inimeste liikumisharjumuste kujundamisele otstarbekate ja jätkusuutlike lahenduste suunas.
Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringu andmeid kasutatakse Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel avaliku ruumi ja elanike liikumise (sh ühistranspordi) otstarbekaks ja jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Projekti sisu: Lääne-Viru maakonnas koostavad hetkel valla üldplaneeringut kuus kohalikku omavalitsust: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viiakse ühiselt läbi liikuvusuuring, mis annab olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: 36 000 eurot, millest toetuse osa on 30 000 eurot. Omafinantseeringu panustavad uuringus osalevad kohalikud omavalitsused võrdselt.

Projekti periood: 01.10.2019-01.10.2021 (eeldatav abikõlblikkuse tähtaeg).

Lisainfo/hetkeseis: uuringu teostab Tallinna Tehnikaülikool (TalTech).
Uuringutulemused selguvad märtsis 2021.

Viru-Nigula ja Aseri aleviku ning Rannu küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: üldine eesmärk on tänavavalgustuse optimeerimine elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamiseks ja elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.
Projekti väljundnäitajateks on renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine (242 punkti) ja arvestuslik süsihappegaasi (CO₂) vähenemine aastas (123,87 tonni). Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavavalgustusele kuluva energia hulk (113,64 MWh/aastas), valgustussüsteem muutub töökindlamaks ja valla elukeskkond turvalisemaks.   

Projekti sisu: rekonstrueeritakse kogu amortiseerunud ja ebaefektiivne tänavavalgustuse taristu Viru-Nigula valla suuremates asustusüksustes. Projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustuspunktide paiknemine ning vajadusel nihutatakse nende asukohti, hõrendatakse või tihendatakse. Plaanis on uuendada 242 valguspunkti, kus asendatakse valgustid uute ja energiasäästlike LED-valgustitega, amortiseerunud mastid uutega ning paigaldatakse uued maa-alused kaablid.  

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 800 257,92 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest valla omafinantseering on 184 059,32 eurot.

Projekti periood: 03.06.2019 - 29.11.2021. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia riigihanked projektijuhi/inseneri/omanikujärelevalve teenuse osutaja, projekteerija ja ehitaja leidmiseks.  

Lisainfo/hetkeseis: projektijuhi/inseneri/omanikujärelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS, tänavavalgustuse taristu projekteerib Hepta Group Energy OÜ, ehitushange viiakse läbi sügisel 2020.


Kunda lasteaiahoone energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik kohaliku omavalitsuse lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks. 

Eesmärk ja tulemus: hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine.

Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv väiksem või võrdne 190 kWh/(m²a) ehk klassis C ning seeläbi on kokku hoitud CO₂ heitkogus ligi 60 tonni. Praegusega võrreldes hoiab linn lasteaia majandamiskuludelt kokku ligi 18 000 eurot aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, katusele päikesepaneelid, korrastada küttesüsteem ja soojustada hoone (välissein, katuslagi, kütmata keldri lagi jne).  

Projekti periood:  01.08.2017 - 28.10.2019. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia hanked rekonstrueerimisprojekti koostaja ning ehitustööde ja omanikujärelevalve teostajate leidmiseks.   

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (rahandusministeerium läbi KIK-i).   

Projekti maksumus: 812 000 eurot, sh abikõlblikud kulud on 727 552 eurot, millest toetuse osa on 465 633,28 eurot. Abikõlblikud ei ole raamatukogu osa energiatõhususe tööde kulud, mis tuleb linnal kanda oma eelarvest.   

Lisainfo/hetkeseis: energiatõhususe tööd projekteeris Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, käimas on ehitushange.


Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti pealkiri: Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2018-31.10.2020

Projekti kogumaksumus: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

  • Projekti eesmärgiks on erivajastustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvalitseetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

  • Isikliku abistaja teenus
  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus

Projekti partnerid: Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald


Mahu rannavolle platsi ja laste mänguväljaku rajamine

Eesmärk, sisu: Projekti eesmärk on parandada suvituspiirkonna vabaajaveetmise võimaluste suurendamist ja muuta piirkond atraktiivsemaks. Projekti tulemusel valmib Mahu sadama ja ranna-ala vahetuslähedusse laste mänguväljak ja rannavolle plats.

Projekti maksumus: 5414,41 eurot, millest toetuse osa on 4872,97 eurot.

Projekti periood: september 2017 - september 2019.

Lisainfo/hetkeseis: rannavolleplats ja laste mänguväljak on valminud.