Projektid

1.09.23

Kalvi ranna ala arendamine

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu.

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel parandatakse ligipääsetavus ja laiendatakse Kalvi rannas sõidukitele ja jalgratastele ette nähtud peatuskohta ning soetatakse ja paigaldatakse ranna piirkonda uut inventari, sh kuivkäimla, lõkkekohad, piknikulauad ja -pingid, jalgrattahoidjad, laste ala (võrkpüramiid, kiiged ja poom), võrkpalliväljak ja ronimisväljak.

Projekti maksumus: 91718,60 eurot, millest toetuse osa on 49997,28 eurot.

Projekti periood: jaan 2023– dets 2024.

Lisainfo/hetkeseis: ettevalmistamisel on ehitustööde hange.


Kunda ranna kahekohaline konteiner WC projekteerimine ja paigaldamine

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi MTÜ Partnerid kaudu.

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti raames soetatakse, transporditakse ja paigaldatakse Kunda ranna piirkonda uus objekt, mis on kahekohaline konteiner WC veega , mida on võimalik ühendada kanalisatsioonivõrku.

Projekti maksumus: 15 985,20 eurot, millest toetuse osa on 5 993,07 eurot.

Projekti periood: aprill 2023 – detsember 2024.

Lisainfo/hetkeseis: Sellega muudame Kunda ranna olukorda keskkonnasõbralikuks, et külastajatel oleks mugav ja esteetiline kasutada avalikke tualette, hoiame ära palju reostust, mis on kerge tekkima, kui avalike tualettide kasutamise võimalus on piiratud. Projekti elluviimisel tekib võimalus paremini korraldad suuremaid üritusi ja vastu võtta külalisi. Tualettide paigaldamisega laheneb ära probleem, et praegune olemasolevate tualettide arv, ei teeninda ära randa väisavate külastajate arvu. Lisaks hoiame kokku rendi raha, mida on siiani makstud välikäimlate rendi eest rannas toimuvate ürituste ajal.


Viru-Nigula kalmistu – Kanguristi kergliiklustee rajamine

Projektitoetus on eraldatud riigihalduse ministri 07.02.2022. a määruse nr 5 „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" alusel vastavalt Eesti taaste- ja vastupidavuskavale. Määrus on kehtestatud Euroopa Liidu nõukogu 29. oktoobri 2021. a rakendusotsuse, millega kiidetakse heaks Eesti taaste ja vastupidavuskavale antud hinnang, lisas toodud komponendi 5 „Säästlik transport" investeeringu 4 „KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse" eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks.  

Eesmärk ja tulemus: eesmärgiks on rajada jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele ohutu, valgustatud 2,9 km pikkune kergliiklustee, mida mööda jõutakse töökohtadeni ning ligipääsuni avalikele jt teenustele.

Projekti sisu: Viru-Nigula kalmistust kuni Kanguristi külani kergliiklustee rajamine (NB! Viru-Nigula alevikku jääva kergliiklustee osa rajab Transpordiamet Padaorg-Põdruse riigimaantee rekonstrueerimise raames).

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu taaste ja vastupidavusrahastu, Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Projekti maksumus: 870 000 eurot, sh projektitoetus 394 337,41 eurot.

Projekti periood: 18.04.2022 – 30.11.2023.

Lisainfo/hetkeseis: ettevalmistamisel on ehitustööde hange.

 


Viru-Nigula valla Kunda linna Uus-Sadama tee rekonstrueerimine

Projektitoetus on eraldatud majandus- ja taristuministri 19.10.2017 määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted" alusel.

Eesmärk ja tulemus: tagada teede korrahoid.

Projekti sisu: Kunda linna läbiva avalikus kasutuses oleva transiittee Uus-Sadama tn rekonstrueerimine.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: riigieelarve, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti maksumus: 1 143 000 eurot, sh projektitoetus 800 000 eurot.

Projekti periood: aprill 2022 – detsember 2023.

Lisainfo/hetkeseis: ehitustöid teostab AS Tariston, omanikujärelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS.

 


Kunda linna staadionile skatepargi projekteerimine ja ehitamine

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi mtü Partnerid kaudu.

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel valmib Kunda linna staadionile uus skatepark, mis mitmekesistab sportimisvõimalusi vallas.

Projekti maksumus: 59 760 eurot, millest toetuse osa on 49 995.21 eurot.

Projekti periood: mai 2022 – mai 2024.  

Lisainfo/hetkeseis: vana, amortiseerunud ja kasutajatele ohtlik skatepark on lammutatud ning uus asfaltplats rajatud; uue skatepargi projekteerib ja ehitab Gruuvi Group OÜ (endise ärinimega Skatepargid OÜ).


Kunda ettevõtlusala ehitamine

Projektitoetus on eraldatud siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord"  alusel. Määrus on kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: eesmärgiks on rajada Kunda sadama juurde 11 ha suurune ettevõtlusala koos tugitaristuga - juurdepääsuteed ning side- ja elektriühendused.

Projekti sisu: Kunda sadama juurde ettevõtlusala rajamine.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Regionaalarengu Fond, Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Projekti maksumus: 783 375,70 eurot, sh projektitoetus 665 869,34 eurot.

Projekti periood: 01.10.2021 – 30.06.2023.

Lisainfo/hetkeseis: ehitusprojekti ekspertiisi teostas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, ehitustööd teostab AS Tariston.


Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kohaliku omavalitsuse hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks.

Eesmärk ja tulemus: Viru-Nigula alevikus (Kirikaia 2) hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine. Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv vähemalt klassis C (161-220 kWh/m²a) ning seeläbi on vähenenud CO₂ heitkogus ligi 15 tonni/aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja katusele päikesepaneelid, korrastada soojussõlm ja küttesüsteem, vahetada valgusallikad LED-lampide vastu ning soojustada hoone (välispiirded, pööning, avatäidete vahetus jne).

Projekti periood: 01.06.2021 - 01.11.2023.

Rahastamise allikas ja asutus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (Rahandusministeerium, RTK).

Projekti maksumus: 751 200 eurot, millest toetuse osa on 463 565,52 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: energiatõhususe tööd projekteerib Kirde Projekt OÜ, vajalik on hankida ehitustööde teostaja ja omanikujärelevalve teenuse osutaja.