Projektid

11.02.20

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projektitoetust puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames.

Eesmärk ja tulemus: Tagada puuetega inimeste parem toimetulek.

Projekti sisu: toetust eraldati Viru-Nigula vallas 11 puuetega inimeste eluaseme kohandusele, mis kõik on seotud hügieenitoimingute (pesemistingimuste) parandamisega.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Regionaalarengu Fond, Rahandusministeerium (Riigi Tugiteenuste Keskus).

Projekti maksumus: 50 489 eurot, millest toetuse osa on 39 413 eurot.

Projekti periood: 02.12.2019-30.10.2020.


Viru-Nigula valla koolides õpikeskkonna ja –vahendite kohandamine hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks

Projektitoetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse".

Eesmärk ja tulemus: Eesmärgiks on tagada Viru-Nigula valla koolides erivajadustega õpilastele nüüdisaegsed ja puudele vastavad õppetingimused ning sellega parem tavakooli integreeritus. Projekti tulemusel on õppetingimused ja -vahendid on kaasajastatud ja kohandatud HEV- õpilastele Kunda ÜG-s vähemalt neljas ja Vasta Koolis vähemalt kolmes ruumis, millega on tagatud ka erivajadustega õpilaste kohanemine tavakooliga.

Projekti sisu: Projekti raames kaasajastatakse õpitingimused ja -vahendid Viru-Nigula valla kahes koolis: Kunda ÜG-s ja Vasta Koolis. Klassiruumidesse paigaldatakse teisaldatavad vaheseinad, soetatakse kaasaegsed IT-vahendite komplektid õppevahendite koostamiseks vajaliku tarkvaraga, trenažöör (Vasta kooli) ja reguleeritava mööbli komplektid. Projekti tulemusel on valla koolides nüüdisaegsete õppetingimustega ruumid, mille abil tagatakse erivajadustega õpilaste integreeritus tavakooli.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Regionaalarengu Fond, taotlusvooru viib läbi SA Innove toetuste agentuuri elukestva õppe keskus.

Projekti maksumus: 42 469,85 eurot, millest toetus on 36 099,37 eurot. Omafinantseeringu osa katavad Kunda ÜG ja Vasta Kool oma eelarvetest.

Projekti periood: 16.09.2019-13.03.2020.

Lisainfo/hetkeseis: käimas on lihthankemenetlus vahendite soetamiseks.

Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu läbiviimine

Projektitoetust antakse Viru-Nigula vallavalitsusele, kelle eestvõttel esitasid Lääne-Virumaa kuus kohalikku omavalitsust (Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald) Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ühistaotluse „Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside" taotlusvooru. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ning omafinantseeringu osa projektis katavad uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.

Eesmärk ja tulemus: Uuringu tulemustega pannakse alus maakonnas avaliku ruumi ning inimeste liikumisharjumuste kujundamisele otstarbekate ja jätkusuutlike lahenduste suunas.
Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringu andmeid kasutatakse Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel avaliku ruumi ja elanike liikumise (sh ühistranspordi) otstarbekaks ja jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Projekti sisu: Lääne-Viru maakonnas koostavad hetkel valla üldplaneeringut kuus kohalikku omavalitsust: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viiakse ühiselt läbi liikuvusuuring, mis annab olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: selgub täpsemalt pärast lihthanke läbiviimist, toetuse osa on 30 000 eurot.

Projekti periood: 01.11.2019-01.07.2020 (eeldatav abikõlblikkuse tähtaeg).

Lisainfo/hetkeseis: uuringu läbiviija selgitatakse välja lihthankemenetluses.

Kunda linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: üldine eesmärk on tänavavalgustuse optimeerimine elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamiseks ja elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.

Projekti väljundnäitajateks on renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine (502 punkti) ja arvestuslik süsihappegaasi (CO₂) vähenemine aastas (274,68 tonni). Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavavalgustusele kuluva energia hulk (251 MWh/aastas), valgustussüsteem muutub töökindlamaks ja linna elukeskkond turvalisemaks.   

Projekti sisu: Rekonstrueeritakse kogu amortiseerunud ja ebaefektiivne tänavavalgustuse taristu Kunda linnas. Projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustuspunktide paiknemine ning vajadusel nihutatakse nende asukohti, hõrendatakse või tihendatakse. Plaanis on uuendada 502 valguspunkti, kus asendatakse valgustid uute ja energiasäästlike LED-valgustitega, amortiseerunud mastid uutega ning paigaldatakse uued maa-alused kaablid. 

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 954 202 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest valla omafinantseering on 372 138,78 eurot.

Projekti periood: 01.08.2017 - 31.12.2019.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Tänavavalgustuse taristu projekteeris Hepta Group Energy OÜ, inseneri ja omanikujärelevalve teenust osutas AS Infragate ning ehitustööd teostas AS Connecto Eesti. 


Viru-Nigula ja Aseri aleviku ning Rannu küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: üldine eesmärk on tänavavalgustuse optimeerimine elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamiseks ja elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.
Projekti väljundnäitajateks on renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine (242 punkti) ja arvestuslik süsihappegaasi (CO₂) vähenemine aastas (123,87 tonni). Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavavalgustusele kuluva energia hulk (113,64 MWh/aastas), valgustussüsteem muutub töökindlamaks ja valla elukeskkond turvalisemaks.   

Projekti sisu: rekonstrueeritakse kogu amortiseerunud ja ebaefektiivne tänavavalgustuse taristu Viru-Nigula valla suuremates asustusüksustes. Projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustuspunktide paiknemine ning vajadusel nihutatakse nende asukohti, hõrendatakse või tihendatakse. Plaanis on uuendada 242 valguspunkti, kus asendatakse valgustid uute ja energiasäästlike LED-valgustitega, amortiseerunud mastid uutega ning paigaldatakse uued maa-alused kaablid.  

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 800 257,92 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest valla omafinantseering on 184 059,32 eurot.

Projekti periood: 03.06.2019 - 29.11.2021. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia riigihanked projektijuhi/inseneri/omanikujärelevalve teenuse osutaja, projekteerija ja ehitaja leidmiseks.  

Lisainfo/hetkeseis: projektijuhi/inseneri/omanikujärelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS, projekteerimise hange on ettevalmistamisel.


Kunda lasteaiahoone energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik kohaliku omavalitsuse lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks. 

Eesmärk ja tulemus: hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine.

Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv väiksem või võrdne 190 kWh/(m²a) ehk klassis C ning seeläbi on kokku hoitud CO₂ heitkogus ligi 60 tonni. Praegusega võrreldes hoiab linn lasteaia majandamiskuludelt kokku ligi 18 000 eurot aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, katusele päikesepaneelid, korrastada küttesüsteem ja soojustada hoone (välissein, katuslagi, kütmata keldri lagi jne).  

Projekti periood:  01.08.2017 - 28.10.2019. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia hanked rekonstrueerimisprojekti koostaja ning ehitustööde ja omanikujärelevalve teostajate leidmiseks.   

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (rahandusministeerium läbi KIK-i).   

Projekti maksumus: 812 000 eurot, sh abikõlblikud kulud on 727 552 eurot, millest toetuse osa on 465 633,28 eurot. Abikõlblikud ei ole raamatukogu osa energiatõhususe tööde kulud, mis tuleb linnal kanda oma eelarvest.   

Lisainfo/hetkeseis: energiatõhususe tööd projekteeris Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, käimas on ehitushange.


Kunda hooldekodu hoone energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks.

Eesmärk ja tulemus: hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine.
Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv vähemalt klassis C ning seeläbi on vähenenud CO₂ heitkogus ligi 45 tonni. Praegusega võrreldes hoiab vald hooldekodu majandamiskuludelt kokku ligi 9000 eurot aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, katusele päikesepaneelid, korrastada küttesüsteem ja soojustada hoone (välissein, pööningu põrand jne). 

Projekti periood: 01.03.2018 - 01.11.2019.

Rahastamise allikas ja asutus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (Rahandusministeerium).

Projekti maksumus: 435 000 eurot, millest toetuse osa on 184 865,6 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Energiatõhususe tööd projekteeris Eesti Ehitusprojekt OÜ, ehitustööd teostas Revin Grupp OÜ ja omanikujärelevalve teenust osutab Pajusti Ehitus OÜ.


Aseri kooli põhikooli hooneosa rekonstrueerimine ja sisustamine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme 4.1 „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" eesmärkide elluviimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest. 

Eesmärk ja tulemus: Aseri piirkonnas on tagatud kvaliteetse põhihariduse andmine pikemaks perioodiks.

Projekti sisu: Projekti käigus rekonstrueeritakse ja sisustatakse kaasaegselt Aseri kooli põhikooli kasutusse jääv hooneosa. Terviklikult lahendatud õppehoonesse planeeritakse ligi 1480 m² suurusel pinnal põhikooli õpilastele nüüdisaegsed õppetingimused.  Põhikooli kasutuses olev pind väheneb projekti elluviimise järgselt 2793 m² võrra, millest lähtuvalt vähenevad olulisel määral ka põhikooli majandamiskulud.

Projekti periood: 13.04.2016 - 31.08.2019.

Rahastamise allikas ja rakendusasutus: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Haridus- ja Teadusministeerium läbi SA Innove. 

Projekti maksumus: 1 902 088,4 eurot, millest toetuse osa on 1 616 775,14 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Ehitusprojekti koostas AS Resand, ehitustööd teostas AS EVIKO, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Ehitusagentuur ning sisustuse paigaldas Kitman Thulema AS.


Kunda linna Jaama tn rekonstrueerimine

Eesmärk ja tulemus: rekonstrueeritakse Jaama tn teelõik AS-i Kunda Nordic Tsement kontorihoonest kuni tsemendimuuseumini ning AS-i Estonian Cell ristmikust kuni Kunda linna piirini. Lisaks ehitatakse välja jalgtee Kunda jõe sillast kuni AS-i Estonian Cell ristmikuni.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: projekti elluviimist toetab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise meetmest eesmärgiga parandada linna läbiva transiittee seisukorda.

Projekti maksumus: 640 000 eurot, sealhulgas toetus 512 000 eurot.

Projekti periood: 01.04.2018-31.12.2019. 

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. 2018. a rekonstrueeriti teelõik AS-i Estonian Cell ristmikust kuni Kunda linna piirini ja rajati jalgtee jõe sillast kuni haavapuitmassitehase ristmikuni. Töövõtja oli Viamer Grupp OÜ.
Teelõigule tsemenditehase ringsõidust kuni muuseumini koostas rekonstrueerimisprojekti PP. Projekt OÜ. Ehitustööd sellel teelõigul teostas 2019. a Viamer Grupp OÜ. Omanikujärelevalve teenust osutas Arterega OÜ. 


Kunda linna staadionile pump tracki rajamine

 

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi mtü Partnerid kaudu.

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel valmib Kunda linna staadionile pump track, mis mitmekesistab sportimisvõimalusi vallas.

Pump track on erinevaid üles-alla kulgevaid asfalteeeritud nn pumbaradasid ühendav spordiväljak. Tegemist on suhteliselt uuendusliku spordiväljakuga, esimesed taolised rajati 2002. aastal Austraalias (varasemalt olid kasutusel BMX rajad). Eestis on pump track`e seni rajatud vaid mõned. Meie piirkonnale kõige lähem asub Kiviõli Seikluskeskuses, mis on lühikese ajaga saavutanud ülisuure populaarsuse ning seikluspargi omaniku sõnul ka nende kõige kasutatavam "atraktsioon". Pump track`il saab treenida nii rulade kui ka rulluiskude, tõuke- ja jalgratastega.   

Projekti maksumus: 108 226,63 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest toetuse osa on 97 403,96 eurot.

Projekti periood: detsember 2018 – detsember 2020. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia riigihange spordiväljaku projekteerija-ehitaja leidmiseks.  

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Pump tracki projekteeris ja ehitas Tiptiptap OÜ (We Build Parks).


Aseri–Kõrtsialuse–Rannu kergliiklustee rajamine

 

Projektitoetust antakse Eesti siseriiklikust programmist "Kergliiklusteede toetusskeem".

 

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel valmib Tallinn-Narva mnt paralleelselt kulgev Rannu-Kõrtsialuse jalgratta- ja jalgtee koos ülekäigukohaga.

Projekti maksumus: 269 854 eurot, millest toetuse osa on 160 488 eurot.

Projekti periood: märts 2015 - juuli 2020. Ehitustööde orienteeruv aeg: juuni - september 2019.

Lisainfo/hetkeseis: projekt on lõpetatud. Jalg- ja jalgrattatee projekteeris Reaalprojekt OÜ, ehitustööd teostas Nordpont OÜ ja omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Novica.


Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti pealkiri: Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2018-31.10.2020

Projekti kogumaksumus: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

  • Projekti eesmärgiks on erivajastustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvalitseetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

  • Isikliku abistaja teenus
  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus

Projekti partnerid: Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald


Mahu rannavolle platsi ja laste mänguväljaku rajamine

Eesmärk, sisu: Projekti eesmärk on parandada suvituspiirkonna vabaajaveetmise võimaluste suurendamist ja muuta piirkond atraktiivsemaks. Projekti tulemusel valmib Mahu sadama ja ranna-ala vahetuslähedusse laste mänguväljak ja rannavolle plats.

Projekti maksumus: 5414,41 eurot, millest toetuse osa on 4872,97 eurot.

Projekti periood: september 2017 - september 2019.

Lisainfo/hetkeseis: rannavolleplats ja laste mänguväljak on valminud.