Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 3. aprill.

Hajaasustuse programmist toetuse taotlemise tingimused on järgmised:
    • Taotleja alaline elukoht peab olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
    • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
    • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.  
Toetatavad tegevused on järgmised:       
    • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.     
    • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
    • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
    • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).  

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Toetuse summa, mis on 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikult omavalitsustelt.   
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2018-2022 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede või autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.
Taotlusi hakatakse vastu võtma Viru-Nigula vallavalitsuses, aadressil Kunda, Kasemäe tn 19, e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee või triin-toom@viru-nigula.ee

 

Programmi kontaktisik: Triin Toom; triin.toom@viru-nigula.ee tel 5374 1160.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid: