Hajaasustuse programm läheb taas käima

Lääne-Virumaal avatakse hajaasustuse programmi 2018. aasta voor 2019. aastal 11. märtsil. Nagu varasematel aastatel, nii ka sel aastal on toetuse taotlemise põhitingimused samad, st taotleja alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse, avaldaja peab elama hajaasustusega maapiirkonnas ning sissekirjutus toetust taotlevasse majapidamisse ei saa olla hilisem kui 01.01.2019.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veesüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Toetuse summa, mis on 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2014-2018 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede või autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 13. mai 2019. a.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel

Programmi kontaktisik: Marit Laast marit.laast@viru-nigula.ee tel 322 9631.