KUNDA
Kunda linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust pakub OÜ Kunda Vesi
 
 
 
Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033 asukohale - https://www.riigiteataja.ee/akt/422042017001

 

 ASERI

Aseri Kommunaal

 

 VIRU-NIGULA

Viru-Nigula aleviku reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekt

 

Pada küla ühisveevärgi rekonstrueerimine

Eesmärk: viia Pada küla ühisveevarustuse süsteem vastavusse kehtivate õigusaktidega.

Projekti tulemusena paraneb joogivee kvaliteet Pada külas märkimisväärselt.

 

Finantseerimisallikad:

1) Keskkonna Investeeringute Keskuse veemajanduse programm

2) Viru-Nigula valla eelarve

 

Teostatavad tööd:

1) Pada küla ühisveevärgi rekonstrueerimise eelprojekt;

2) Padakuur kinnistu elektriliitumine;

3) Puurkaevu projekteerimine ja rajamine Padakuuri kinnistule;

4) Veetöötlusjaama projekteerimine ja ehitamine;

5) Uue veetrassi rajamine ja ühendamine olemasoleva põhitrassiga;

6) Juurdepääsutee rajamine;

 

Rahastus:

1) KIK'i toetus teostatud töödele - 51 628,17 € (70,57 %)

2) Viru-Nigula valla eelarvest teostatud tödöele - 21 531,32 € (29,43%)