Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus inimene vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel juhendamist, motiveerimist ning suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamist.
 
Teenusele on õigus:
1) lapsevanemal, eestkostjal, perekonnas hooldajal ja lapsendajal, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
2) lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või turvakoduteenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asudes;
3) lastega peredel, kus kasvab puudega laps(ed);
4) isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
5) isikul, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järel.
6) tööealisel isikul hoolduskoormuse vähendamiseks ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamiseks;
7) tööealisel erivajadusega isikul toimetuleku toetamiseks tööturule sisenemisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks
 
Lapsele osutatava tugiisikuteenuse sisuks on:
1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
2) toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
3) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
4) lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
5) lapse seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
6) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
7) vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
8) lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
9) lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel, tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
10) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
11) lastekaitse spetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest.
 
Teenuse sisuks täiskasvanud isiku või perekonna puhul on:
1) juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
2) toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
3) toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
4) isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
5) vajadusel saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
6) toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
7) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
8) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
9) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
10) sotsiaaltööspetsialisti teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.
11) individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;
12) isiku motiveerimine, jõustamine ja juhendamine ühiskonnaelus vajalike rollide ja kohustuste täitmisel;
13) vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning kliendi abistamine transporditeenuse tarbimise raames;
14) vajadusel abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel;
15) toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisel.
 
Tugiisikuteenuse määramine toimub teenust vajava isiku taotluse alusel. 
 
Teenus on teenuse saajale tasuline, osalise tasu eest või tasuta. Teenuse tasu sõltub teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. 
 
Tugiisikul on õigus keelduda isiku või pereliikmetega suhtlemisest ja ajutiselt teenuse osutamisest, kui isik või pereliikmed on alkoholi- või narkojoobes, samuti, kui isik või pereliikmed on agressiivsed või muul viisil ohtlikud.