Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust võimaldatakse järgmistele isikutele: 
1) kellel on Viru-Nigula vallaga sõlmitud koduteenuse osutamise leping;
2) kes on väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel;
3) kes on pikaajalised toimetulekutoetuse saajad;
4) kes on sunnitud pikaajalise haiguse tõttu ravil käima ja ei suuda tasuda teenuse eest majanduslikult raske olukorra tõttu.
 
Põhjendatud juhul osutatakse teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele tasu eest. Tasu hakatakse arvestama kliendi asukohast alates järgmiselt:
1) Viru-Nigula valla piires teenuse kasutamine – 3 eurot/tund (sh. ooteaeg);
2) väljaspool Viru-Nigula valda - 0,20 eurot//km.
 
Sotsiaaltransporditeenust vajav isik esitab vallavalitsusele suulise või kirjaliku taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega vähemalt 5 tööpäeva enne soovitud sõiduaega (v.a. kiireloomuliste sõitude korral), teatades sõidu kuupäeva ja otstarbe. Transporditeenuse eest tasumine toimub sõidupäeviku alusel. Transporditeenuse kasutaja tasub transporditeenuse eest sõidu järgselt transporditeenuse osutajale sularahas ja saab vastu kviitungi.