Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

Sünnitoetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud määras last kasvatavale vanemale, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on olnud vähemalt viimased kaksteist kuud enne lapse sündi Viru-Nigula vallas ja lapse sündimisel on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Viru-Nigula vald. Toetus makstakse välja kahes osas – lapse sünni registreerimisel ja lapse üheaastaseks saamisel. Sünnitoetuse suuruseks kokku 500.- eurot, millest 250 eurot makstakse välja lapse sünnil ja 250 eurot lapse aastaseks saamisel.
 
Kui lapsevanem on enne lapse sündi olnud Viru-Nigula valla elanik vähem kui aasta, makstakse talle sünnitoetust poole toetuse määra ulatuses ehk 250.- eurot lapse sünnil. 
 
Toetuse määramise aluseks on lapse sünni registreerimine ning taotluse esitamine vallavalitsusele hiljemalt kolme kuu jooksul lapse sünnist ja lapse aastaseks saamisel.
 
Ranitsatoetust makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Viru-Nigula vallas. Ranitsatoetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele avalduse lapse koolimineku aasta 1. augustist kuni 30. septembrini. Ranitsatoetuse määraks 150.- eurot.
 
Matusetoetust makstakse Viru-Nigula valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud isiku surma korral isiku perekonnaliikmele, hooldajale või matusekorraldajale. Toetuse määramise aluseks on isiku surma registreerimine ning taotluse esitamine vallavalitsusele. Matusetoetuse määraks on 200.- eurot.
 
Eaka sünnipäevatoetus jõuab eakani tema 80, 85, 90 sünnipäeval ning pärast 90. eluaastat igal sünnipäeval kinkekaardina. Kinkekaart koos õnnitluskaardiga saadetakse posti teel eaka registrijärgsele aadressile. Kinkekaardi väärtuseks on 15.- eurot.
 
Vältimatut sotsiaalabi osutab vallavalitsus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 8 sätestatud korrale õnnetusjuhtumite ja erakorraliste kriisiolukordade puhul isiku esmavajaduste rahuldamiseks.
 
Tšernobõli katastroofi likvideerimisel osalenutele makstakse üks kord kvartalis tervise säilitamiseks vajalike kulude katteks. Toetuse määramise aluseks on isiku avaldus. Toetuse määraks 40.- eurot.