Muud sotsiaalteenused

Turvakoduteenus
Turvakoduteenust korraldatakse Viru-Nigula vallas viibivale kuni 18- aastasele lapsele
1) kellel ei ole võimalik hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus viibida;
2) keda on väärkoheldud;
3) kelle elukoht või vanemad on väljaselgitamisel;
4) kes on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused;
5) kes vajab abi muul põhjusel.
 
Täisealisele isikule korraldatakse turvakodu teenust, kui:
1) ta on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või muu vägivalla ohvriks;
2) tal ei ole võimalik turvaliselt kodus olla.
 
 Eluruumi tagamise teenus
Eluruumi tagamise teenust pakutakse:
1) isikule, kelle eluruum on hävinud (tulekahju, loodusõnnetus) või muutunud elamiskõlbmatuks; 
2) isikule, kes on asenduskodust tagasipöördunud ja kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse suunamist oli Viru-Nigula vallas;
3) isikule, kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja kelle elukoht vahetult enne enne kinnipidamiskohta paigutamist oli Viru-Nigula vallas; 
4) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist.
 
Teenuse saajaga sõlmitakse üürileping kehtivusega kuni 1 aasta. Teenuse saaja põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel võib üürilepingut pikendada. Eluruumi üüri ja kasutamise kulud tasub eluruumi üürnik. Vähekindlustatud eluruumi üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.
 
Võlanõustamisteenus
Teenusega abistatakse finantsmajanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ja peresid, kellel on seetõttu või tekkimas sotsiaalsed probleemid.
 
Teenus hõlmab erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral, sh. isikunõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade ennetamisega seonduvaid toiminguid.
 
Kliendile on teenus tasuta. 
 
Lapsehoiuteenus
Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Raske- ja sügava puudega lapse puhul tagatakse teenus kuni  selle kalendriaasta lõpuni,  millal teenuse saaja sai 18-aastaseks. 
 
Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.