Kunda rand


Ranna tee 1, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond

Kunda rand on avalik rand, kust veeproove mereveest võetakse regulaarselt, et kontrollida veekeskkonna ohutust suplejatele. Kunda rannas on võimalik päevitada, ujuda, mängida võrkpalli, malet/kabet, lauatennist, lastel on võimalus mängida mänguväljakul ning samuti on võimalus kasutada tualettruumi ja välikäimlat. Kasutada saab ka jaladušši.

Kunda rannas on suvel olemas ka toitlustaja (Kaukaasia šašlõkk)

Kunda randa on loodud laudtee koos istumisaladega ning rannaala on ligipääsetav lapsevankritega peredele ning ratastooliga liiklejatele. Autodega tulijatele on piisavalt ruumi parklas ka kõige palavamatel suvepäevadel. Rannas freesitakse liiva regulaarselt, et tagada rannaala laius ning kasutamismugavus.

Viru-Nigula vald soovib tänada toetajaid ja koostööpartnereid, kes on teinud võimalikuks ranna ala korrastamise nii suures mahus: Siberi Puidutöökoda OÜ, Stora Enso Eesti AS, Palmako AS, Lemeks AS, Holmen Mets AS, Country OÜ, Nordwood OÜ, Kunda-Auto AS, Kunda Sadam AS, Kunda Nordic Tsement AS, Kiili Betoon OÜ, Iriscorp Transport OÜ, Lajos AS, OÜ A.K.Buss, Raktoom AS, OÜ Puiduvedu.

Rajatised on kasutamiseks kõigile, kuid hinnakem meie ettevõtete panust ning käitugem loodud rajatistega heaperemehelikult!

Viru-Nigula valla supluskoha suplusvee kvaliteedist 2019. aastal

Terviseamet (edaspidi amet) teostab vastavalt veeseaduse § 92 lg 1 ning § 250 lg 1, 3 riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Amet hindab supluskohtade suplusvee kvaliteeti pärast suplushooaja lõppu sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 63) § 6 lg 3 alusel. Hindamiseks koostati määruse nr 63 § 6 lg 2 järgi suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu viimase nelja suplushooaja (2016-2019) jooksul võetud proovide alusel. Protsentiilide arvutamiseks kasutati määruse nr 63 lisas 2 toodud valemit.

Viru-Nigula valla supluskoha klassifitseerimine:

Supluskoht Supluskoha
valdaja
Kvaliteedi
klass
90-
protsentiil
soole
entero
kokid
90-
protsentiil
Escerichia
coli
95-
protsentiil
soole
entero
kokid
95-
protsentiil
Escerichia
coli
Kunda
supluskoht
Viru-Nigula
Vallavalitsus
Väga hea 50.24 112.64 82.09 164.3

 

Lähtudes eeltoodust, klassifitseeris amet Kunda supluskoha 2019. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu alusel klassi „väga hea".

Ameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/supluskohad-ja-ujulad on lisainformatsiooni ja infomaterjale suplusvee kohta.

Suplusvee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/, kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.