Koduteenus

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Teenust osutatakse kõrvalabi vajavale eakale või puudega isikule, kui koduteenuse saajal 1) ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või 2) seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised kõrge ea, puude tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel isikut hooldama.
 
Koduteenuse saamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele taotluse milles ta kirjeldab ja põhjendab oma kõrvalabi vajadust. Avaldusele tuleb lisada taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekuid tõendavad dokumendid ning eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Peale avalduse laekumist toimub abivajaja külastamine ja abivajaduse hindamine. Teenuse osutamise või sellest keeldumise ja teenuse mahu otsustab sotsiaaltoetuste- ja teenuste komisjoni ettepanekul vallavalitsus.
 
Koduteenuste osutamise maksimaalne maht ühele inimesele on kolm  korda nädalas kaks tundi korraga. Teenuse osutamine toimub lepingu alusel. Lepingus määratakse kindlaks teenuste kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.
 
Koduteenus koosneb põhiteenusest  ja tugiteenusest.
Põhiteenus on:
1) toiduainete ning majapidamistarvetega varustamine, sealhulgas tellimusnimekirja alusel kaupade ostmine ja koju toomine, toiduainete tuppa toomine hoidlast, valmistoidu ostmine ja koju toomine toitlustuskohast jmt;
2) arvete tasumine ning abistamine toetuste taotlemisel;
3) arstiabi korraldamine (arsti koju kutsumine, abistamine raviasutuse külastamisel, retsepti tellimine arstilt,  ravimite ostmine ja koju toimetamine, abivahendi soovitamine ja muretsemine jmt); 
4) kliendiga vestlemine ning teabe edastamine, sealhulgas kirjavahetuse korraldamine sugulastega ja tuttavatega; 
5) pesemisvõimaluste ning pesu pesemise korraldamine, sealhulgas abistamine pesemisel ja riietumisel; 
6) ajakirjanduse ja raamatutega varustamise korraldamine raamatukogu baasil;
 
(9) Tugiteenus on:
  1) transporditeenus kauplusesse ja arsti vastuvõtule minekul;
  2) abistamine toidu valmistamisel ning nõude pesemisel;
  3) abistamine eluaseme korrastamisel kokkulepitud määral (põrandate pühkimine ja pesemine, tolmu pühkimine, vaipade ja katteriiete puhastamine, prügi väljaviimine, aknakardinate vahetamine ja akende pesu üks kord aastas, laearmatuuri puhastamine, abistamine kappide korrastamisel, pesu triikimisel ning riiete pisiparandustel jmt);
  4) kliendi abistamine ravimite manustamisel;
  5) kliendiga suhtlus tema ajutisel viibimisel haiglas;
  6) abistamine eluaseme kütmisel, sealhulgas küttematerjali tellimine, puude tuppa toomine, tuha väljaviimine;
  7) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel, sealhulgas majapidamises kommunikatsioonirikete remondi ja pisiremondi tellimine ning olmetehnika remondi korraldamine;
  8) abistamine pesu pesemisel/kuivatamisel;
  9) abistamine lume ja jää tõrjel väikehoovis liigeldavatel teedel (elamust väravani ja kõrvalhooneteni pääsemiseks).
 
Koduteenuse osutamine on üldjuhul tasuline.
 
Kui koduteenust vajab isik, kellel on olemas perekonnaseadusest lähtuvalt seadusjärgsed ülalpidajad või kui tegemist on abikaasadega, kes elavad ühes leibkonnas ja vajavad koduteenust või teenust vajaval isikul on piisavalt vahendeid teenuse eest tasuda, on teenus tasuline. Koduteenust saanud abivajaja või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuse eest talle esitatud arve alusel arvel näidatud kuupäevaks.
 
Kui koduteenust vajab üksi elav isik, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse §133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole enda majanduslikust seisundist lähtuvalt võimelised teenuse eest tasuma, võib teenust osutada tasuta.
 
 Koduteenuse hind on järgmine:
1) põhiteenuse tunnihind on neli (4,00) eurot;
2) tugiteenuse tunnihind on viis (5,00) eurot.
 
Koduteenuse osutamiseks sõlmivad ametiasutus, teenuse osutaja ja teenuse taotleja koduteenuse osutamise lepingu. Lepingu allkirjastamisel esindab Viru-Nigula valda sotsiaalosakonna juht. Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks kuuks kuni viieks aastaks.