Koduteenus

Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Viru-Nigula vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abi vajavatel isikutel:
1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad 
2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle ülalpidajad ei ole enda east või puudest tingitult võimelised oma kohustusi täitma
3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita.
 
Koduteenuse saamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele taotluse milles ta kirjeldab ja põhjendab oma kõrvalabi vajadust. Avaldusele tuleb lisada taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekuid tõendavad dokumendid ning eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Peale avalduse laekumist toimub abivajaja külastamine ja abivajaduse hindamine. Teenuse osutamise või sellest keeldumise ja teenuse mahu otsustab sotsiaaltoetuste- ja teenuste komisjoni ettepanekul vallavalitsus.
 
Koduteenuste osutamise maksimaalne maht ühele inimesele on kolm  korda nädalas kaks tundi korraga. Teenuse osutamine toimub lepingu alusel. Lepingus määratakse kindlaks teenuste kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.
 
Koduteenus koosneb põhiteenusest  ja tugiteenusest.
Põhiteenus on:
1) toiduainete ning majapidamistarvetega varustamine, sealhulgas tellimusnimekirja alusel kaupade ostmine ja koju toomine, toiduainete tuppa toomine hoidlast, valmistoidu ostmine ja koju toomine toitlustuskohast jmt;
2) arvete tasumine ning abistamine toetuste taotlemisel;
3) arstiabi korraldamine (arsti koju kutsumine, abistamine raviasutuse külastamisel, retsepti tellimine arstilt,  ravimite ostmine ja koju toimetamine, abivahendi soovitamine ja muretsemine jmt); 
4) kliendiga vestlemine ning teabe edastamine, sealhulgas kirjavahetuse korraldamine sugulastega ja tuttavatega; 
5) pesemisvõimaluste ning pesu pesemise korraldamine, sealhulgas abistamine pesemisel ja riietumisel; 
6) ajakirjanduse ja raamatutega varustamise korraldamine raamatukogu baasil;
 
(9) Tugiteenus on:
1) transporditeenus kauplusesse ja arstile minekul;
2) abistamine toidu valmistamisel ning nõude pesemisel;
3) abistamine eluaseme korrastamisel kokkulepitud määral (põrandate pühkimine ja pesemine; tolmu pühkimine; vaiba ja katteriiete puhastamine; prügi väljaviimine; aknakardinate vahetus; akende pesu 1 x aastas; laearmatuuri puhastamine; abistamine kappide korrastamisel; abistamine pesu triikimisel ning riiete pisiparandustel);
4) kliendi abistamine ravimite manustamisel;
5) kliendiga suhtlus tema ajutisel viibimisel haiglas;
6) eluaseme kütmisel abistamine , sealhulgas küttematerjali tellimine, puude tuppa toomine, tuha väljaviimine).
7) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel, sealhulgas majapidamises kommunikatsioonirikete remondi ja pisiremondi tellimine ning olmetehnika remondi korraldamine; 
 
Koduteenuse osutamine on üldjuhul tasuline.
 
Kui koduteenust vajab isik, kellel on olemas perekonnaseadusest lähtuvalt seadusjärgsed ülalpidajad või kui tegemist on abikaasadega, kes elavad ühes leibkonnas ja vajavad koduteenust või teenust vajaval isikul on piisavalt vahendeid teenuse eest tasuda, on teenus tasuline. Koduteenust saanud abivajaja või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuse eest talle esitatud arve alusel arvel näidatud kuupäevaks.
 
Kui koduteenust vajab üksi elav isik, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse §133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole enda majanduslikust seisundist lähtuvalt võimelised teenuse eest tasuma, võib teenust osutada tasuta.
 
 Koduteenuse hind on järgmine:
1) põhiteenuse tunnihind on 3 eurot; 
2) tugiteenuse tunnihind on 4 eurot.
 
Koduteenuste osutamiseks sõlmivad vallavalitsus ja teenuse taotleja koduteenuste osutamise lepingu. Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks aastaks. Lepingu pikendamiseks esitab teenuse saaja avalduse 1 kuu enne teenuse lõppemist.