Hooldus ja hooldajatoetus

Täisealise isiku hooldus
Vallavalitsus võib põhjendatud vajaduse korral määrata 18-aastasele või vanemale raske- või sügava puudega isikule hooldaja, kui isik ei viibi üldhooldusteenusel või talle ei osutata koduhooldusteenust. Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse saamiseks esitavad hooldust vajav isik ja teda hooldada sooviv isik vallavalitsusele avalduse. Hooldusvajaduse määramiseks teostab sotsiaaltööspetsialist hooldusvajaduse hindamise ning hindab hooldajaks määramist sooviva isiku sobivust. Hooldajaks ei või määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.
 
Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse hooldust saava isiku ja hooldajaga teenuse osutamise leping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud. 
 
Täisealise isiku hoolduse eest makstakse hooldajatoetust. Hooldajale toetuse määramisel lähtutakse perekonnaseaduses ülalpidamiskohustust reguleerivatest sätetest. Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe isiku hooldamise eest.
 
Hooldajatoetuse määrad: 
1) täisealise raske puudega isiku hooldaja toetus 30 eurot kuus;
2) täisealise sügava puudega isiku hooldaja toetus 40 eurot kuus;
 
Puudega lapse hooldus 
3 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldust teostab lapse vanem või eestkostja/hooldaja.
 
Puudega lapse hooldajale makstakse igakuiselt hooldajatoetust vallavolikogu kehtestatud määras. Hooldajatoetuse taotlemiseks peab hooldatava elukohana olema rahvastikuregistrisse kantud Viru-Nigula vald ja tema tegelik elukoht peab asuma Viru-Nigula vallas. Erandina võib hoolduse seada Viru-Nigula vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.
 
Hoolduse seadmiseks ning hooldajatoetuse saamiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja Viru-Nigula Vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) koopia hooldaja isikut tõendavast dokumendist;
 2) koopia lapse sünnitunnistusest;
 3) dokument mittetöötamise tõendamiseks;
 4) eestkostjal koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või perekonnas hooldajal koopia lepingust perekonnas hooldamise kohta;
 5) koopia lapse puude tuvastamise otsusest.
Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.
 
Toetuse määrad: 
1) raske puudega lapse hooldaja toetus 50 eurot kuus;
2) sügava puudega lapse hooldaja toetus 70 eurot kuus.
 
 
Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab sotsiaaltoetuste- ja teenuste komisjoni ettepanekul vallavalitsus korraldusega. Hooldus seatakse ja hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni puude kehtivuse lõpptähtajani tähtajaliselt määratud puude raskusastme puhul või kuni viieks aastaks tähtajatult määratud puude raskusastme puhul. Hooldusvajaduse korduv hindamine viiakse läbi kord aastas. 
 
Hooldust ei seata ja hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kes töötab;
 2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
 3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue ning kes saab riiklikku pensioni;
 4) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 5) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
 6) kui taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente või on esitanud valeandmeid.