Hooldekodu teenus

Üldhooldusteenusele ehk hooldekodu teenusele suunatakse inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldamisega toime tulema ning teiste teenustega ei ole võimalik tema toimetulekut tagada. Üldhooldusteenusele suunamisel eelistatakse teenuse pakkujana vallale kuuluvat Kunda Hooldekodu. Isiku võib paigutada üldhooldusteenusele teistesse hoolekandeasutustesse, kui see on põhjendatud tema erivajadustest lähtuvalt või Kunda Hooldekodus pole vaba kohta. 
 
Kunda Hooldekodusse suunatakse ja võetakse vastu eelisjärjekorras rahvastikuregistri andmetel Viru-Nigula vallas elavad isikud. Vabade kohtade olemasolul võib Kunda hooldekodusse üldhooldusteenusele võtta vastu teiste piirkondade elanike. Kunda Hooldekodusse ei võeta vastu raskete psüühika- ja käitumishäiretega isikuid. 
 
Üldhooldusteenusele suunamiseks esitab avalduse abivajaja, tema eestkostja, hooldaja või volitatud esindaja. 
 
Üldhooldusteenusele suunamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme kohta;
3) väljavõte haigusloost (perearstilt nakkusvaba tõend);
4) garantiikiri, kui hoolduskulude eest tasub teine kohalik omavalitsus;
5) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara olemasolu kohta, kui isik soovib enda hoolduskulude katmist enda vara arvelt
6) kinnitus seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta;
7) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed ning kirjalik nõusolek hooldatava hoolduskulude tasumisel osalemise kohta.
 
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasub hooldatav või tema seadusjärgne ülalpidaja. Kui hooldekodusse paigutatud inimesel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, tasub teenuse eest vallavalitsus ulatuses, mida ei kata hooldatava pension. Erandkorras võib vallavalitsus hüvitada üldhooldusteenusele paigutatud isiku ülalpidamiskulud juhul, kui hooldatava seadusjärgne ülalpidaja ei ole suuteline oma tervisliku seisundi, kõrge ea või vähekindlustatuse tõttu ülalpeetavat ise hooldama ega hooldusteenuse kulusid kandma.