Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi (viimast tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: Taotleja alaline elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id), neile kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2019-2023 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede või autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest (sh 50% riigilt ja 50% KOV-ilt).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks. Täpsema info programmi tingimustest saab riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Vallavalitsuse kontaktisik on kuni keskkonnaspetsialisti tööle asumiseni planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast, tel 5757 0531, e-post marit.laast@viru-nigula.ee.