Hajaasustuse programm läheb taas käima

2020. aastal on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist – 17. aprillini.

Nagu varasematel aastatel, nii pole ka sellel aastal muutunud programmi põhitingimused ehk lühidalt korrates on need järgmised:

  • Taotleja alaline elukoht peab olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Toetatavad tegevused on järgmised:

  • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.    
  • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
  • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
  • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Toetuse summa, mis on 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikult omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2015-2019 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede või autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.

Taotlusi võetakse vastu Viru-Nigula vallavalitsuses, aadressil Kunda, Kasemäe tn 19, e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee või marit.laast@viru-nigula.ee. Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 17. aprill 2020.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel

Programmi kontaktisik: Marit Laast marit.laast@viru-nigula.ee tel 322 9631.