Ehitustegevus

Projekteerimistingimuste taotlus, ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, ehitusteatis ja kasutusteatis ning muud ehitist ja ehitamist puudutavad teatised tuleb esitada elektrooniliselt läbi ehitisregistri: www.ehr.ee

(Alus: EhS § 29 lg 1, § 26 lg 1, § 40 lg 1, § 48 lg 1, § 52 lg 1)

 
Riigilõivud (ehitusluba,  kasutusluba, projekteerimistingimused) tasutakse
Viru-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole EE252200221011939622 (Swedbank).
 
Riigilõivu summad on määratud Riigilõivuseaduses: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015030?leiaKehtiv
 
Riigilõivu tasumisel palume selgitusse märkida, mille eest riigilõivu tasutakse, lisada ehitise nimetus ja aadress.