« Tagasi

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll

Protokoll

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile. Lisaks kohalolijatele võtsid veebi teel osa Ainar Sepnik, Ott Penek, Erik Reinsoo ja Janika Merisalu.

Avalik arutelu on salvestatud ja leitav allolevalt lingilt: Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu-20230412_165559-Meeting Recording.mp4

Avalikku arutelu juhtis Viru-Nigula valla majandus- ja arendusosakonna juht Ivar Lilleberg.

Vallale laekus avaliku väljapaneku käigus 12 ettepanekut, millega on võimalik tutvuda valla kodulehel. 

1. Koosolekul said esimesena sõna Kunda sadama esindajad, kellel olid küsimused seoses Kunda sadama maa-alaga: 

Kunda sadamaalal on olemas kehtivad detailplaneeringud. DP alad ei ole ÜP-sse üle kantud, samuti ei ole sadama arendusala üle kantud kehtivast ÜP-st. Sadama-ala määratlemine on oluline ka turvalisuse aspektist, mille kohaselt inimesed liikudes sadama maa-alal oskaksid arvestada turvalisuse riskidega. 

Kunda sadama esindaja Kaur Lass tegi 2 ettepanekut: 

  1. Kanda üle sadama maa-ala kehtivast DP-st; 
  2. Määrata Kunda sadama arendusala vastavalt kehtivale Kunda linna ÜP-le, mis ulatuks ka vee-alale. Hetkel on tekkinud olukord, kus kehtiv ÜP ja koostatav ÜP lähevad omavahel vastuollu. 

Konsultandi esindaja Sander Lõuk selgitab: 

  1. Ilmselt on tegemist eksitusega, et seda sadama maa-ala ei ole kehtivast DP-st üle võetud.
  2. ÜP-s on Kunda sadamat käsitletud ühe kõige olulisema strateegilise ruumieesmärgina. Samuti on välja toodud tingimus, et võimaldada sadama laienemist tootmismaale, kui see on sadama teenuste osutamiseks vajalik. Konsultandi hinnangul vastuolu puudub. 

Vallavalitsuse otsus: 

Ivar Lilleberg võtab probleemi kokku nii, et eksimus lahendatakse asjakohaselt ja ettepaneku esitajat rahuldaval moel. Ettepaneku tegijaga tehakse täiendavat koostööd ning ÜP sõnastust ja kaardimaterjali täiendatakse. 

2. Ivar Lilleberg küsis, kas kõik kohalviibijad on tutvunud laekunud ettepanekutega, mis on Viru-Nigula valla kodulehelt leitavad. Koosolekust osavõtjad olid tutvunud esitatud ettepanekutega.
Seejärel tutvustas I. Lilleberg kõiki laekunud ettepanekuid ning vallavalitsuse seisukohti ja vastuseid ettepanekute esitajatele. 
 
Eraldi peatuti eraisiku ettepanekul vähendada ehituskeeluvööndit ühel konkreetsel kinnistul vastavalt varasemalt väljastatud projekteerimistingimuste ja ehitusloa alusel. Vallavalitsus toetab ettepanekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks. See esitatakse koos teiste ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekutega Keskkonnaametile nõusoleku saamiseks. 
 
Protokolli koostas:
Helle Komp
Ettevõtlusspetsialist

 

Lisa1. nimekiri