« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise toetus.

Alates 1.veebruarist 2019 on avatud taotlusvoor projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" vahenditest toetuse saamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 04.märts 2019 kell 16.00.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja kirjaliku taotluse , mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotleja nimi, isikukood, aadress ning nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

2) kohandatava eluruumi aadress;

3) planeeritava kohanduse kirjeldus ja vajaduse põhjendus;

4) kohandamisest kasusaavate puudega isikute arv ;

5) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;

6) üürileping ja korteriomaniku kirjalik nõusolek juhul, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;

8) teostatavate tööde hinnapakkumine;

9) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees ja/või kui eluruum ei kuulu toetuse taotlejale;

10) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi;

Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, tuleb võtta vähemalt kaks hinnapakkumist.

Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks juhul, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

Toetuse saamiseks peab eluruum taotleja:

1) omandis või kaasomandis;

2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;

3) vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

Toetust ei saa taotleda eluruumi kohandamiseks, mille osas on algatatud täitemenetlus.

Toetust saab taotleda järgnevate kohanduste tarbeks:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute teostamise parandamiseks ehk siis vannitoa ja WC kohandus;

3) köögitoimingute teostamise parandamiseks ehk siis köögi kohandamine selliselt, et puudega inimene saaks iseseisvalt köögis hakkama.

Toetuste arvelt on lubatud katta järgmiste tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:

1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud, kui tegemist on kohandusega, mille puhul nõuab seadus vastavate dokumentide olemasolu;

2) ehitusjärelevalve kulud juhul, kui tegemist on ehitusjärelevalve kohustusega;

3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;

4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldavate seadmete kulu;

5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;

6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada, näiteks ratastooli kasutajale kohandatud kõrgustega köögimööbel;

7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;

8) sotsiaalkaitseministri 21.detsembri 2015.a.määruse nr 74 ,,Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole nimetatud määruse alusel vahendeid eraldatud.

Sotsiaalkaitseministri käskkirjaga on kehtestatud teatud kohanduste tegemiseks standardiseeritud ühikuhinnad, mis on nimetatud kohanduste tegemisel toetuse määramise aluseks. Kehtivad ühikuhinnad leiate lisatud failist.

Taotluse esitamise, menetlemise ja toetuse määramise kord Viru-Nigula valla puuetega inimestele on sätestatud Viru-Nigula Vallavolikogu 29.11.2018 määrusega nr 43 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord .

Konsultatsiooni saamiseks palume pöörduda Viru-Nigula Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole. Infot projekti kohta jagavad ja taotluse koostamisel nõustavad sotsiaaltööspetsialist Karin Valving ( e-post karin.valving@viru-nigula.ee, tel 5788 0795) või sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp (e-post annika.kapp@viru-nigula.ee , tel 32 55 970) . Konsultatsiooniks palume telefoni või e-posti teel eelnevalt aeg kokku leppida.

Projekti viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite toel.