« Tagasi

Viru-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on avalikul väljapanekul

Viru-Nigula valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek kestab kuni 11. jaanuarini 2021.

Avaliku väljapaneku kestel saab eelnõu materjalidega tutvuda valla kodulehel: https://viru-nigula.ee/uldplaneering-viru-nigulas ning tööajal Viru-Nigula vallavalitsuses (aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn) ja Viru-Nigula valla raamatukogus (aadressidel Koidu tn 75 Kunda linn, Kirikaia 2 Viru-Nigula alevik ja Keskpõik 2 Aseri alevik).

Avaliku väljapaneku kestel on igal isikul õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke küsimusi, arvamusi ja ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linn 44107. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2021.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 9.-11. veebruarini 2021 Kunda linnas, Viru-Nigula alevikus ja Aseri alevikus. Täpsema info avalike arutelude toimumise kohta avaldame hiljemalt 14 päeva enne avalike arutelude algust.

Viru-Nigula valla ÜP koostamise ja planeeringu KSH algatas Viru-Nigula Vallavolikogu 27. juunil 2018. a otsusega nr 83. ÜP koostatakse kogu Viru-Nigula valla territooriumi kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga, pindala 312,58 km².

ÜP-ga täidetakse planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesanded. ÜP peamine eesmärk on kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ning maakasutus- ja ehitustingimuste määramine ulatuses, mis vastab valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. ÜP on investeeringut ja ehitust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise või projekteerimise tingimuste andmise alus. ÜP koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH, mille eesmärk on hinnata keskkonnakaalutlusi valla ÜP koostamisel, edendades kestlikku arengut. Samaväärselt oluline on hinnata ÜP-ga kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud otsuse langetamisele.

Koostatav ÜP kohandab elanikkonna kahanemisest tingitud tihe- ja hajaasustusega piirkonnad kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks rõhuasetusega elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade loomisele. Eesmärk on soodustada ressursse säästvaid lahendusi, eelistades olemasoleva ehitatud keskkonna tihendamist või taaskasutusele võtmist ning olemasoleva taristu kasutamist uute, hoonestamata alade kasutuselevõtmise asemel.

Soovitame isikutel, kellel on võimalus, tutvuda ÜP materjalidega elektroonselt. Viiruse leviku olukorras on ÜP avalikustamise asukohtadesse isiklikult kohale tulemine põhjendatud vaid juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub võimalus. Palume paberkandjal ÜP materjalidega tutvumise soovist ette teatada, et avaliku väljapaneku kohas oleks võimalik tagada nõuetekohased tingimused. ÜP materjalidega kohapeal tutvuda soovivad isikud peavad olema terved ja kandma maski. ÜP avaliku menetlemise perioodil palume kõigil juhinduda üleriigiliselt kehtestatud reeglitest.

ÜP koostamist korraldab Viru-Nigula vallavalitsus. Planeeringu koostamisel konsulteerib valda ja viib läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist Skepast&Puhkim OÜ.        

 

Tulemuslikku koostööd soovides
Viru-Nigula vallavalitsus