« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu I koosseisu VI istung

Volikogu istung toimub 25.01.2018 kell 17.00 Aseri Koolis

 

1. Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2026 eelnõude koostamise algatamine

Ettekandja: arendusjuht Eve-Ojala Bakradze

2. Viru-Nigula valla osa üldplaneeringute ülevaatamise algatamine

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

3. Nõusoleku andmine Aru kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

4. Nõusoleku andmine Kuusiku kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

5. Nõusoleku andmine Linnuküti kinnistu maa sihtotstarbe määramiseks

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

6. Vallavara kasutusse andmine

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

7. Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Viru-Nigula Vallavalitsusele

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

8. Kunda Linnavolikogu 11.06.2012 määruse nr 6 „Kunda linna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" muutmine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Sirje Liiskmaa

9. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Ettekandja: sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp

10. Sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrade kehtestamine

Ettekandja: sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp

11. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Ettekandja: sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp

12. Lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine

Ettekandja: haridusvaldkonna juht Merike Trumm

13. Viru-Nigula Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 20 „Vallavalitsuse liikmetele hüvitiste määramine" muutmine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

14. Eesti Linnade (ja Valdade) Liiduga ühinemine ning esindajate nimetamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

15. Viru-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: kantselei juht Pille Kajar

16. Vallavanema puhkusele lubamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

17. Loa andmine vallale bussi ostmiseks

Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto

18. Informatsioon ja muud küsimused