« Tagasi

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Aktsiaselts Estonian Cell  (registrikood 10679323; käitise tegevuskoha aadress Jaama 21, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, kinnistu katastritunnus 34501:008:0015) on esitanud 11.01.2019 Keskkonnaametile Haavapuitmassi tehase keskkonnakompleksloa nr 1 muutmise taotluse nr T/KKL-1001123 (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 11.01.2019 nr DM-101579-4 all ja 14.01.2019 nr DM-101579-5 all) ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käitise põhitegevusalaks on haavapuitmassi tootmine. Käitise tavapärane tööaeg on aastaringselt 24 tundi ööpäevas. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus on 600 tonni haavapuitmassi ööpäevas. Käitaja on teinud suuri investeeringuid tootmise efektiivistamisse, uutesse tehnoloogiatesse ja veepuhastusse ning soovib sisemiste ressursside kasutuselevõtu tulemusena suurendada aastast tootmismahtu 175 000 tonnilt/aastas 200 000 tonnini/aastas. Käitise ööpäevane maksimaalne tootmisvõimsus 600 t/ööp jääb samaks. Ressursikulud (vesi, toore, kemikaalid, energia) tooteühiku kohta ei suurene ning jäävad kompleksloas esitatud koguste piiridesse. Kavandatava tootmismahu suurendamisega ei kaasne õhuheite, heitvee-, müra- ja jäätmeteke suurendamine. Käitis ei oma piiriülest mõju.

Taotlusega saab tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee, tel 332 4401/ 332 4416). Taotlus ja lisamaterjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/ (11.01.2019 dokumendi nr DM-101579-4 ja 14.01.2019 dokumendi nr DM-101579-5). Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded