« Tagasi

Avaliku konkursi kutse

Viru-Nigula Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumusmenetluse hoonestusõiguse seadmiseks, vallavara rendile andmiseks ja  Kunda hooldekodu operaatortegevuse võõrandamiseks.

Viru-Nigula vallas Kunda linnas Ehitajate tn 3//5 kinnistul tegutsev Viru-Nigula valla poolt asutatud sotsiaalhoolekandeasutus, mis osutab põhitegevusena ööpäevaringset üldhooldusteenust. Hooldekodus on 45 üldhooldekodu kohta.

Läbirääkimiste objektiks on kokkuleppe sõlmimine hoonestusõiguse seadmiseks operaatorteenuse osutaja kasuks 20-50-ks aastaks sealjuures kohustudes (vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu 25.04.2019 otsusele nr 134):

1. säilitama  olemasolevad  45  üldhooldusteenuse  kohta  vähemalt võõrandatava operaatorteenuse perioodi kestel;

2. investeerima   olemasoleva   hooldekodu  juurdeehituseks  vähemalt  40  täiendava hooldekodu kohaloomiseks 36 kuu jooksul pärast hoonestusõiguse seadmist;

3. ehitama välja laiendustööde käigus hooldekodule lifti;

4. ehitama välja jalutusrajad koos puhkealaga hooldekodu territooriumil;

5. võtma  üle  Viru-Nigula  valla  finantskohustuse  summas  250 000  eurot olemasoleva hooldekoduenergiatõhususe parendustööde finantseerimisel;

6. hooldekodu  kohtade  vabanemisel  võetakse Viru-Nigula   valla   kodanikke vastu eelisjärjekorras;

7.  võõrandamisele kuulub lisaks võetavatele kohustustele  olemasolev  inventar,  kehtivad töö-,kliendi-jms lepingud;

8. võõrandamisele kuulub lisaks võetavatele kohustustele olemasolev inventar, SA õigused ja kohustused, kehtivad töö-, kliendi- jms lepingud. Operaatori kasuks seatakse hoonestusõigus olemasoleva kinnistu hoonestamiseks;

9. pärast hoonestusõiguse ja rendiperioodi lõppu lähevad kinnistul asuvad varad valla bilanssi.

Läbirääkimistel osalemiseks esitada Viru-Nigula Vallavalitsusele pakkuja blanketil kinnises ümbrikus pakkumus märksõnaga „Kunda hooldekodu pakkumine" tähtajaks 02. juuli 2019 kell 12:00 Viru-Nigula Vallavalitsuse asukohta aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada:

1. pakkuja isiku- ja kontaktandmeid;

2. kinnitus teates määratud tingimuste ülevõtmise kohta;

3. pakkuja poolt soovitava hoonestusõiguse ja operaatorteenuse perioodi täpne kestvus aastates.

4. kogu perioodi hoonestusõiguse eest pakutava tasu suurus, mis tuleb tasuda täies mahus hiljemalt 3 kuu jooksul pärast hoonestusõiguse seadmist;

5. operaatorteenuse võõrandamise eest pakutava tasu suurus, mis tuleb tasuda täies mahus hiljemalt kolme (3)kuu jooksul pärast operaatorteenuse üleandmist teenuse osutajale;

6. pakkumuse  koosseisus  esitada  üldhooldusteenuse  prognoositav  tasu  pärast kõikide investeeringute teostamist;

7. tegevusplaan Kunda hooldekodu arendamisel kogu perioodi jooksul.

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja esindusõigusliku esindaja poolt, olema siduv ja kehtiv vähemalt 90 päeva.

Läbirääkimisi alustatakse kõrgeima pakkumuse hinna esitanud pakkujaga. Luhtumise korral jätkatakse läbirääkimisi rahaliselt järgmise pakkumuse esitajaga. Pakkumuse ettevalmistamise, võimalike uuringute või analüüside tegemise, pakkumuse esitamise ega läbirääkimistega seotud kulud ei kuulu hüvitamisele. Pakkuja peab arvestama, et konkurssi korraldaja ei võta pakkumusi vastu võttes ühtki siduvat kohustust enne, kui Viru-Nigula Vallavolikogu on pakkumuse kinnitanud, rakendusasutused tehingu heaks kiitnud ja leppe sisu ja tagajärjed õiguslikult analüüsitud. Konkursi korraldaja võib igal ajal pakkujatele põhjendamata nii konkurssi kui ka läbirääkimised katkestada või lõpetada.

Küsimused ja täiendav info kirjalikult vallavalitsus@viru-nigula.ee.