Kunda rand

Viru-Nigula valla supluskoha suplusvee kvaliteedist 2018. aastal

Terviseamet teostab vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1 ja p 3 ning § riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid suplusvee kvaliteedinõuetele
vastavuse kohta. Amet hindab supluskohtade suplusvee kvaliteeti pärast suplushooaja lõppu Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määruse nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 74) § 6 lg 3 alusel. Hindamiseks koostati vastavalt määruse nr 74 § 6 lg 2 suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu viimase nelja suplushooaja (2015-2018) jooksul võetud proovide alusel. Protsentiilide arvutamiseks kasutati määruse nr 74 lisas 2 toodud valemit. Viru-Nigula valla supluskoha klassifitseerimine:

Supluskoht Supluskoha
valdaja
Kvaliteedi
klass
90-
protsentiil
soole
entero
kokid
90-
protsentiil
Escerichia
coli
95-
protsentiil
soole
entero
kokid
95-
protsentiil
Escerichia
coli
Kunda
supluskoht
Viru-Nigula
Vallavalitsus
Väga hea 49,8 95,52 81,62 133,38

 

Lähtudes eeltoodust, klassifitseeris Terviseamet Kunda supluskoha 2018. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu alusel klassi „väga hea".
Ameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/supluskohad-ja-ujulad on täiendavat informatsiooni ja infomaterjale suplusvee kohta.

Suplusvee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/, kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.