Jäätmejaamad

Jäätmejaam ajutiselt suletud
 Kunda jäätmejaama lahtiolekuajad:

Teispäev    kell 11-17
Neljapäev  kell 11-17
Laupäev     kell 10-17
Välja arvatud riiklikel pühadel

Kontakt: Lähta tee 1, tel: 5155417 (kell 08-17 tööpäevadel)

Kunda jäätmejaamas elanikonnalt tasuta vastuvõetavad jäätmeliigid (sulgudes maksimaalselt ühelt jäätmevaldajalt vastuvõetav tasuta maht kalendrikuus)

Juhul kui kogusesd on nimetamata siis kehtib põhimõte „ mõistlik kogus „. Kui Jäätmejaama operaatoril on põhjus eeldada, et üleantavate jäätmete kogus on ebamõstlikult suur või on tekkinud ebaseduslikul-  või tööstuslikul käitlusel, siis on õigus keelduda jäätmete vastuvõtmisest ja on kohustus informeerida e-kirja teel valla kontaktisikut ja enda otsest juhti.

1.1.1.Biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed koodiga 20 02 01 (600 liitrit)
1.1.2. Kompleksne olmeelektroonika 20 01 36 ja 20 01 35*;
1.1.3. Betoon, tellised, plaadid, keraamikatooted 17 01 (0,5 kuupmeetrit);
1.1.4. Plastijäätmed 20 01 39 (0,1 kuupmeeter);
1.1.5. Rõivad ja tekstiil 20 01 10 ja 20 01 11 (20 liitrit);
1.1.6. Pakendijäätmed 15 01;
1.1.7. Klaas 17 02 02 (0,1 kuupmeeter);
1.1.8. Töötlemata puit 17 02 01;
1.1.9. Rehvid 16 01 03 01 (8 tükki jäätmevaldaja kohta aastas);
1.1.10. Ehitus- ja lammutuspraht 17 09 04 (kuni 1 m3 kuus);
1.1.11. Suurjäätmed 20 03 07 (kuni 2 eset kuus jäätmevaldaja);

1.1.12. Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed
1.1.12.1. Õli ja rasv 20 01 26* (5 liitrit)
1.1.12.2. Vanad ravimid  20 01 98* (1 liiter)
1.1.12.3. Teravad ja torkivad esemed 18 01 03* ja 18 02 02* (peotäis)
1.1.12.4. Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid 10 01 21* (kuni 10 tk)
1.1.12.5. Patareid 20 01 33*
1.1.12.6. Pesuained 20 01 29* (2 liitrit)
1.1.12.7. Värvid, liimid, vaigud 20 01 27* (10 liitrit)
1.1.12.8. Ohtlike ainetega saastunud pakendid 15 01 10* (10 liitrit)
1.1.12.9. Pestitsiidid 20 01 19* (0,5 liitrit)

1.2.        Jäätmejaamas tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid:
1.2.1. Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed  17 01 05* (kuni 50 eurot kuupmeeter)

Viru-Nigula valla elanikelt vastuvõetavate jäätmete nimistu