« Tagasi

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kohta

Viru-Nigula vallavalitsus korraldas ajavahemikul 18.–31.05.2020 Letipea külas asuva Letipea neeme kinnistu (katastritunnus 90202:006:1270) detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 07.07.2020. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu kohta üks ettepanek – jagada Letipea neeme kinnistu nelja maaüksuse asemel viieks selliselt, et lisaks olemasolevale krundijaotusele tekiks avalikult kasutatava sihtotstarbega maaüksus. Viru-Nigula vallavalitsus ei arvestanud eeltoodud
ettepanekuga.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati vaie Viru-Nigula Vallavalitsuse 23.04.2020 korralduse nr 79 „Letipea neeme detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kehtetuks tunnistamiseks. Vaiet ei rahuldatud.
Vastavalt planeerimisseaduse § 138 lõikele 1 esitatakse Letipea neeme detailplaneering heakskiitmiseks rahandusministeeriumile.
 
 
Teade detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kohta on avaldatud 22.07.2020 maakonnalehes Virumaa Teataja.