« Tagasi

Volikogu kinnitas haridusvaldkonna arengukava

Viru-Nigula Vallavolikogu võttis 24. septembril toimunud volikogu istungil vastu määruse nr 83 „Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava 2020-2024".

Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava (2020-2024) peamine eesmärk on leida valla haridusvõrgu kitsaskohtadele lahendused, sõnastada strateegilised eesmärgid ja arendussuunad ning koostada ühine tegevuskava lähtuvalt kirja pandud probleemidest. Haridusvaldkonna arengukava on aluseks valla haridusvõrgu arendamisele. Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava lähtub valla arengukavast „Viru-Nigula valla arengukava 2019-2026" ning tegevuskava koostamisel on lisaks haridusvaldkonna arengukavale lähtutud ka Viru-Nigula valla eelarvestrateegiast.

Haridusvaldkonna arengukava on valdkonnaülene arengudokument, millest lähtuvalt haridusasutused töötavad välja allasutuste arengukavad.

Haridusvaldkonna arengukava vaadatakse üle iga õppeaasta lõpus - tehakse tegevuskava täitmise analüüs ja kokkuvõtted, viiakse läbi uus ideekorje ning SWOT-analüüs. Saadud tulemusi võrreldakse õppeaastate põhiselt.

Tutvu Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukavaga aastateks 2020-2024.