« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise teade

Viru-Nigula Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 36 algatati Viru-Nigula vallas Mahu külas asuvate Riki (katastritunnus 90201:001:0319), Köpi (katastritunnus 90201:001:0320) ja Forelli (katastritunnus 90202:006:0070) kinnistute detailplaneeringu koostamine.

 

Planeeritava alasuurus on ligikaudu 2,4 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine, Riki ja Köpi kinnistute ehituskeeluvööndi vähendamine ning sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ühe elumaja ja ühe abihoone ehitamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude paigutuse ja olulisemate arhitektuursete tingimuste määramine.

 

Detailplaneeringuga soovitakse teha ettepanek üldpla-neeringu muutmiseks, kuna planeeritava tegevuse eesmärgiks on muuhulgas ehituskeeluvööndi vähendamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine, sest vastavalt eelhinnangule ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi. Tegevus ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Ehitusala laiendatakse sarnase kasutusega alade lähedusse. Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu käigus.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegija on Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste omanikud, algataja ja kehtestaja Viru-Nigula Vallavolikogu.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega on võimalik tutvuda Viru-Nigula Vallavalitsuses, aadressil Kirikaia 2, Viru-Nigula või valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=45912&o=678&u=-1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all.