« Tagasi

OOTAME VALLAELANIKKE KANDIDEERIMA RAHVAKOHTUNIKUKS VIRU MAAKOHTUSSE

Viru-Nigula Vallavolikogu palub endast märku anda Viru-Nigula valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;

3) tervise tõttu sobimatu;

4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;

5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;

6) kaitseväeteenistuses;

7) advokaat, notar või kohtutäitur;

8) Vabariigi Valitsuse liige;

9) valla- või linnavalitsuse liige;

10) Vabariigi President;

11) Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpool nimetatud tingimustele, palume hiljemalt 29. aprilliks 2019:

1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee;

2) tulla Viru-Nigula vallavalitsuse kantseleisse (Kasemäe 19, Kunda linn) ja täita ankeet kohapeal;

3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressile Kasemäe 19, Kunda linn 44107 Lääne-Virumaa.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peaksid arvestama, et kohtuistungitel tuleb osaleda alates esimesest kohtuistungist kuni asjas tehtava lõpplahendi kuulutamiseni ja see periood võib olla mitmete kuude pikkune. Eeltoodu tõttu peaks kandideerijal olema kindel soov ja reaalne võimalus rahvakohtuniku töös osalemiseks.

Rahvakohtunikule makstava tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Täiendav info: Krista Engelbrecht, tel. 325 5964, e-post krista.engelbrecht@viru-nigula.ee