« Tagasi

Lääne-Virumaal toimub avalik arutelu 06.06.2018 algusega kell 11.00 Vergi sadamas

Avalikule arutelule on oodatud kõik huvilised kõigist Lääne-Virumaa omavalitsustest. 

 

Piirkondlike arutelude eesmärk on:

  1. tutvustada mereala planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsust ja anda ülevaade Rahandusministeeriumile laekunud ettepanekutest, mis puudutavad konkreetset piirkonda;
  2. viia läbi merekultuuri ning selle väärtuste kaardistamise tööseminar rühmatööna.

 

RÜHMATÖÖ

 

Pärast mereala planeerimise protsessi tutvustust toimub merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamise rühmatöö.

 

Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamise eesmärk on koostöös kohaliku kogukonnaga välja selgitada, millised on mereala pehmed väärtused: milliseid esteetilisi, identiteedilisi-kultuurilisi ja inspiratsioonilisi tähendusi omavad merealad (meremaastikud) ja nendega tihedalt seotud rannaalad piirkonna elanikele ja sealt pärit inimestele. Väärtused aitavad teadvustada kohaliku kogukonna jaoks olulisi teemasid ja suhtuda planeeringulahenduse väljatöötamisel neisse tähelepanelikult.  Väärtuste kaardistamine toob välja võimalikud konfliktalad (nt kultuuriline huvi vs majanduslik huvi) ja  võimalikud sünergilised piirkonnad (kus kultuuriline jm huvi teineteist võiksid toetada).

 

Palume Teie abi kohaliku merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamise rühmatöö korraldamiseks. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamise rühmatööks palume Teil edastada kutse (vt manus pealkirjaga „Kutse KOVidele 06.06.2018") kohalikele võtmeisikutele. Nendeks on inimesed, keda mereline elulaad siiani toidab või kes randlase kultuuri teadlikult ise arendavad – endised ja praegused külavanemad, saarevahid, sadamakaptenid, koduloolased-ajaloolased, kirjanikud, filmimehed, ajakirjanikud, kunstnikud, merekultuuriga seotud muuseumi/seltsi esindajad, vanalaevaehitajad, rannakalurid jne.

 

Merekultuuri kaardistamise töögruppi on osalema teretulnud kõik soovijad, kuid peame väga oluliseks just kohaliku kogukonna võtmeisikute osalemist.

 

Kui peate seda sobivaks, palume kutset levitada võimalusel ka kohalikus lehes ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalmeedia kanalites. Nende kanalite jaoks oleme vormistanud ka lühema kutse.

 

Tööseminari ajakava on järgmine:

 

11:00 Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse arutelu

  • Sissejuhatus. Mereala planeerimise eesmärk ja olemus. Rahandusministeeriumi esindaja. (15 min)
  • Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise VTK tutvustus, piirkonnas esitatud ettepanekute ja vastusseisukohtade tutvustus. Kaardirakenduse kui töövahendi demonstratsioon. Hendrikson&Ko esindaja (45 min)
  • Arutelu (30 min)

12:30 – 12:50 Kohvipaus ja jalasirutus

 

12:50 Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine

 

Eesmärgi ja tööülesande selgitus, rühmatöö kaardiga. Rühmatööde tulemuste arutelu, piirkondliku koondkaardi koostamine. Viib läbi Hendrikson&Ko (90 min)

            Kokkuvõte ja lõppsõna. Rahandusministeerium (10 min)

 

Kokku orienteeruv kestus ca 3,5 tundi.

 

Osaleda võib ka ainult päeva I või II pooles, kuid väärtuste kaardistamiseks on I pooles esitatu heaks sissejuhatuseks.  Broneeritud ruumid võimaldavad ligikaudu 50 inimese osalemist. Palume kutsutute nimekiri edastada ka Rahandusministeeriumile, kontaktisik eleri.kautlenbach@fin.ee, hiljemalt 04.06.2018.

 

Jooksev informatsioon mereala planeeringu kohta on leitav Rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee/planeeringud ja planeeringu portaalist https://mereala.hendrikson.ee.