« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade

 

Viru-Nigula Vallavolikogu 21.12.2017 a otsusega nr 37 kehtestati  Mahu külas Riki, Köpi ja Forelli (90202:006:0070) kinnistute detailplaneering pindalaga ca 2,4 ha. Valminud planeering on saanud vajalikud kooskõlastused.

Planeeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine, Riki kinnistu ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ühe elumaja ja ühe abihoone ehitamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude paigutuse ja olulisemate arhitektuursete tingimuste määramine.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Viru-Nigula valla üldplaneeringut. Muutus seisneb ehituskeeluvööndi vähendamises Riki kinnistul.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil: Kirikaia 2, Viru-Nigula alevik või elektrooniliselt: https://viru-nigula.ee