Projektide arhiiv

Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

 

Projektitoetust antakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL-ile) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: Toetada tugiteenuste arendamist ning pakkuda kvaliteetset teenust maakonnas vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealisele või eakale isikule, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning vähendades eakate hooldajate hoolduskoormust, mis toetab samuti nende tööturule sisenemist või tööturul jätkamise võimekust. Kuus kuud peale teenuse lõppemist on 30% projektis osalenutest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.  

Projekti sisu: Erivajadustega inimeste tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Lääne-Virumaal.

Projekti raames osutatakse nii kodu- kui ka tugiisikuteenust. Toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik aidata neid või nende lähedasi avatud tööturule või tööturuteenustele. Projekti raames luuakse maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ja suurendamaks teenuste kättesaadavust. Projekti perioodil on teenus abivajajatele tasuta.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, SA Innove.

Projekti maksumus: 375 675 eurot, millest kohalike omavalitsuste omafinantseering on 84 611,25 eurot.

Projekti periood: 01.03.2017-28.02.2019. 

Projekti koordinaator VIROL-is on Klaarika Adonov.

Lisainfo/hetkeseis: Viru-Nigula vallas töötab kaks tugiisikut, kes osutavad tugiisikuteenust korraga kuni 20 kliendile. Projektitoetust teenuse osutamiseks antakse vallale kuni 2019. a kevadeni kokku 44 090 eurot, millest 11 281,5 eurot omafinantseeringu osa tasub vald oma eelarvest.

 

Kunda linna mürauuring

Projektitoetust antakse tegevuse „Atmosfääriõhu kaitse" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: Sadama tee 4 (Kunda linn) kinnistult leviva mürataseme hindamine ja müralevi eeldatavate probleemide analüüsimine ning võimalike lahenduste välja pakkumine.

Viru-Nigula vallvalitsuse poole on korduvalt pöördutud kaebustega Sadama tee 4 asuva puidufirma tegevuste osas. Sadama tee 4 toimub palkide ladustamine ja laadimine veoautodele enne nende laevadele toimetamist. Muuhulgas kasutatakse enne puidu veokitele laadimist palkide otste nn ühtlustajat. Selline tegevus tekitab aga naabruskonnas seni kogutud taustandmeistiku põhjal mürahäiringuid. Enam on kaebusi Sadama tee 17 -25 elanikelt. Uuring peaks kajastama ka müralevi ja selle mõjusid kaugematele elamupiirkondadele (Sadama tee 1 – 15, Lontova tee 2, Metsa tänav).

Projekti sisu: Teostatakse varasemate mürauuringute (Terviseamet, 2014) ja/või vaatluste (kohalikud elanikud) andmete süstematiseerimine ning anda varasemate andmete põhjal ülevaade võimalikest eeldustest müratasemete ületamise või mitteületamise kohta. Määratletakse mürahäiringute ulatus ja saadud andmete alusel pakutakse välja lahendusi probleemide edasiseks vältimiseks / leevendamiseks. Analüüsitakse kahe puidufirma (Sadama tee 4 ja Sadama tee 6) tegevuste võimalikku koosmõju müra tekitamisel.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 15 360 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest linna omafinantseering on 1 536 eurot.

Projekti periood: 15.01.2018 - 30.10.2018. 

 

Lisainfo/hetkeseis: Mürakaardid on koostatud

https://viru-nigula.ee/murakaardid


KOV KTG tegevussuund 2017 - 2019

https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

Projektitoetust antakse Eesti Noorsootöö Keskusele „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" eesmärkide täitmiseks (2015-2018).

Eesti Noorsootöö Keskus viib tegevused ellu üle Eesti läbi piirkondlike tegevusgruppide. 
Lääne-Viru 1 koostöögruppi kuuluvad: Kunda linn, Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald.

Eesmärk ja tulemus: laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.  

Projekti tulemusel luuakse piirkonna noortele lisaks 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.

Projekti sisu: Peamised tegevused on olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. Suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori, tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga, käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud SF toetatud arenguprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Analüüsiti piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ja soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ja koostati kaheaastane tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, haridus- ja teadusministeerium.

Projekti maksumus: 154 850 eurot.

Projekti periood: 10.04.2017-31.12.2018.

Projekti koordinaator Lääne-Viru Arenduskeskuses on Anu Oja. Teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta ilmub Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehel:
http://www.arenduskeskus.ee/kov-koostoogrupi-tegevused/

Lisainfo/hetkeseis:

Kunda linn toetab projekti käigus noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas läbi noorte kodanike mentorprogrammi läbiviimise. Tegevus koosneb kahest peamisest osast.

I Meresõprade klubi

ESF KTG rahastus 11 910  EUR, Kunda linna omafinantseerimine 2000 EUR

Klubi tegevuse teemadeks on: kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokkamine jne.
Klubi tegevuse aluseks on tegevusprogramm.

Eesmärgiks on kohaliku (elu-)keskkonna ja võimaluste väärtustamine läbi loodushariduse. Noorte minapildi kujundamist toetatakse läbi enda huvide avastamise ja potentsiaali rakendamise. Toimub valdkondade ülene klubiline tegevus, minnes iga teemaga süvitsi - nn. interdistsiplinaarne huvitegevus. Klubi tegevuse teemadeks on: kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokkamine jne.
Klubi tegevustesse plaanitakse kaasata 30 noort. Klubi käib koos kaks korda kuus. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.

II Noorte kodanike mentorprogramm

ESF KTG rahastus 8000 EUR, Kunda linna omafinantseerimine 3000 EUR

Eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Noortel on ideed, aga puuduvad oskused ja teadmised ideede elluviimiseks.
Projekt koosneb kahest osast.
Esimeses osas töötatakse välja koolituskava, mille eesmärgiks on noorte kasvatamine aktiivseks kodanikuks. Märksõnad: piirkonna ajalugu, kodanikuühiskonna alused, KOV korraldus, väitluse alused, eelarvestamise alused, IT-hügieen, avalik esinemine jne. Kava on suunatud meie piirkonnale, kuid kasutatav/kohandatav kindlasti ka teistele.
Teises osas viiakse kohalike spetsialistide eestvedamisel ellu vähemalt 25 kohalikule noorele kuus kuud kestev koolitusprogramm, mis algab ideede kaardistamisega. Programmi käigus ideid täiendatakse, selleks tagatakse jooksev tugi ning lõpeb ideede avaliku esitlemise ja kaitsmisega KOV volikogu ees.
Mentorprogrammi viiakse läbi kaks korda kuus, kokku 16 korral. Sihtrühmaks on 14-26-aastased noored.

Kunda linnas on projektijuht Elin Lemberg.


Kunda Ühisgümnaasiumi katuse rekonstrueerimine

Projektitoetust annab Eesti riik regionaalsete investeeringute programmist.

Eesmärk ja tulemus: kooli katuse rekonstrueerimise I etapis vahetatakse välja võimla ja riietusruumide kohal olev amortiseerunud lamekatus viilkatuse vastu.

Uue katuse projekteeris 2016. a OÜ Zoroaster.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: programmi toetab Eesti riik hasartmängumaksust laekuvatest rahalistest vahenditest läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS).

Projekti maksumus (I etapp): 165 748 eurot, sellest toetus 80 000 eurot.

Projekti periood: 01.03.2017-01.03.2018.  

Lisainfo/hetkeseis: Ehitustööd teostas Proffsistem OÜ ja omanikujärelevalvet teeb Pajusti Ehitus Grupp OÜ.

Projekt on lõpetatud.