Kandideeri rahvakohtunikuks

Viru-Nigula Vallavolikogu palub endast teada anda Viru-Nigula valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. 

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. 

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest; pankrotivõlgnik; tervise tõttu sobimatu; kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Viru-Nigula vallas alla ühe aasta; kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses; kaitseväeteenistuses; advokaat, notar või kohtutäitur; Vabariigi Valitsuse liige; vallavalitsuse liige; Vabariigi President; Riigikogu liige. 

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks. 

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 28. aprill 2023 saata digitaalselt allkirjastatud ankeet e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee või tulla Viru-Nigula vallavalitsusse (Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald) ja täita ankeet kohapeal või saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga (Viru-Nigula vallavalitsus, Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald 44107). 

Rahvakohtunikuks kandideerija ANKEET

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil. Vallavolikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon. 

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid. 

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni. 

Rahvakohtunikele makstakse töö eest nii tasu kui ka hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulutused justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord" sätestatud korras. 

Lisainfo: kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102–113), veebiaadressil https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud või vallasekretäri telefonil  5301 8511 või e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee