KESKKONNAKAITSE JA MAAKORRALDUSE ALASED EESKIRJAD JA KORRAD

Uus Viru-Nigula vald koosneb kolmest erinevast piirkonnast: Aseri, Kunda, Viru-Nigula. Kõik erinevate piirkondade olemasolevad määrused vaadatakse üle ja koostatakse uued ühised eeskirjad. Seni kuni volikogu ei ole kinnitanud uusi määruseid, kehtivad igas piirkonnas senised reeglid, nii raie- ja kaevetööde osas, jäätmekäitluses kui ka muus.

 

 ÜHISED EESKIRJAD

Viru-Nigula valla heakorra eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Puude raie- ja hoolduslõikuse lubamise eeskiri
Raieloa taotlus
 

 

KUNDA
 
 TAOTLUSVORMID:
 

Puude raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord Kunda linnas

Kunda linna kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri
Avaldus kaeveloa saamiseks

Kaevetööde teostamiseks taotluse blankett Taotlus esitada koos kooskõlastuste ja asukoha skeemiga.

Avariikaevetööde teostamiseks taotluse blankett on leitav antud lingi

 

Tänavate sulgemise taotluse blankett asub SIIN. Tänavate sulgemise taotlusele lisada liikluse ajutise ümberkorralduse skeem.

Kunda linna lemmikloomade registri põhimäärus

Kunda linna kalmistute kasutamise eeskiri
Muinsuskaitsealusel kalmistul hauaplatside ja muude muinsuskaitsealuste matmispaikade hooldusjuhend
Linna hooldada olevad hauaplatsid ja ajaloolised matmispaigad
Hauaplatsid, millele ei toimu pealematmist 

Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Kunda linnas

 

ASERI
Aseri valla kaevetööde eeskiri

Aseri valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 
Aseri valla jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord
Aseri valla jäätmehoolduseeskiri
Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine
Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

 

VIRU-NIGULA

Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri
Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2015-2020

Heakorra- ja kaevetööde eeskiri
Kaeveloa taotlus

Viru-Nigula kalmistu eeskiri

Aiamaa kasutamise kord

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri
Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord